<form id="rdp9j"><th id="rdp9j"><progress id="rdp9j"></progress></th></form>
<noframes id="rdp9j">

  <em id="rdp9j"><span id="rdp9j"></span></em>

<noframes id="rdp9j">

<address id="rdp9j"></address>
<address id="rdp9j"></address><address id="rdp9j"></address>

<em id="rdp9j"><address id="rdp9j"><listing id="rdp9j"></listing></address></em>

 
Nda Guh YiebdaeuzYolouz RoengzdaeujAen Saenqsieng Bouxbien
YiebdaeuzYinzminzvangjSawmungzgujSawcangqcuzSawveizvuzwjSawhahsazgwzSawcauzsenhSawyizcuz

Cunghgung Cunghyangh Aen Gietdingh Gvendaengz Doengh Aen Vwndiz Hungnaek Cienzmienh Doicaenh Ciuqfap Guenj Guek

  
【Cihsaw Hung’iq : hung rauh iq】  Dajyaenq
      


 

Cunghgung Cunghyangh Aen Gietdingh Gvendaengz


Doengh Aen Vwndiz Hungnaek Cienzmienh


Doicaenh Ciuqfap Guenj Guek2014 nienz 10 nyied 23 hauh Cungguek Gungcanjdangj


Daih Cibbet Gaiq Cunghyangh Veijyenzvei Daihseiq


Baez Daengxcungq Veiyi doenggvaq

 


 
Vih gvancez doeksaed gij canloz baijbouh Cibbet Daih aen dangj guh ok de
,gyavaiq gensez seveicujyi fapceih guekgya,Cibbet Gaiq Cunghyangh Veijyenzvei Daihseiq Baez Daengxcungq Veiyi yenzgiu le doengh aen vwndiz hungnaek cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek,guh ok gij gietdingh lajneix.It、Genhciz Byaij Diuz Roen Seveicujyi Fapceih


Miz Cungguek Daegsaek,Gensez Aen Dijhi


Seveicujyi Fapceih Miz Cungguek Daegsaek

 
Ciuqfap guenj guek, dwg gij bwnjciz iugouz caeuq baujcang youqgaenj genhciz caeuq fazcanj yiengh seveicujyi miz Cungguek daegsaek, dwg gij bietyienz iugouz saedyienh guekgya ceihleix dijhi caeuq ceihleix naengzlig yendaiva, gvanhaeh daengz dangj raeuz gaemgienz hwng guek, gvanhaeh daengz beksingq vuenyungz cangqheiq, gvanhaeh daengz dangj caeuq guekgya ciengzgeiz andingh.
 
Cienzmienh hwnqbaenz aen biengz siujgangh
、saedyienh aen loqsiengj Cungguek Cunghvaz minzcuz fukhwng hungmbwk, cienzmienh gyalaeg gaijgwz、 laebndei caeuq fazcanj gij seveicujyi cidu miz Cungguek daegsaek, daezsang gij gaemgienz naengzlig caeuq gaemgienz suijbingz aen dangj, itdingh aeu cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek.
 
Guek raeuz cingq cawqyouq seveicujyi cogaep gaihdon, cienzmienh hwnqbaenz aen biengz siujgangh haeuj daengz aen gaihdon miz gietdinghsingq de, gaijgwz haeuj daengz seiz gung ndongj caeuq giz raemxlaeg, gozci hingzseiq fukcab lai bienq, najdoiq gaijgwz fazcanj onjdingh, gij yinvu dangj raeuz doenghbaez mbouj naek baenzneix gvaq, gij mauzdun yung’yiemj deuhcen de coengzlaiz mbouj lai baenzneix gvaq, ciuqfap guenj guek youq dangj caeuq guekgya daengxbuenz gunghcoz ndawde diegvih engqgya doedok
、cozyung engqgya hungnaek. Najdoiq hingzseiq moq yinvu moq, dangj raeuz aeu engq ndei bae dungjcouz ndaw guek caeuq gozci song aen daihbuenz, engq ndei bae henhoh caeuq yinhyungh aen seizgeiz canloz gihyi youqgaenj guek raeuz fazcanj, engq ndei bae dungjcouz sevei ligliengh、bingzyaenx sevei leih’ik、diuzcez sevei gvanhaeh、 gveihfan sevei hingzveiz, hawj sevei guek raeuz youq haeujlaeg bengwz ndawde gawq hoenghfwdfwd youh caezcingj mbouj luenh, saedyienh ginghci fazcanj、cwngci cingmingz、 vwnzva hoenghvuengh、sevei goengcingq、swnghdai ndei, saedyienh gij canloz muzbyauh hozbingz fazcanj guek raeuz, itdingh aeu engq ndei bae fazveih fapceih gij yinxlingx caeuq gveihfan cozyung de.
 
Dangj raeuz gig yawjnaek fapceih gensez. Ciengzgeiz doxdaeuj, daegbied dwg Cib’it Gaiq Sam Cung Cienzhoih aen dangj doxdaeuj, dangj raeuz laegdaeuq cungjgez gij gingniemh baenzgoeng caeuq gyauyin laegdaeuq guek raeuz guh seveicujyi fapceih gensez, daezok vihliux baujcang yinzminz minzcuj, itdingh aeu gyagiengz fapceih, itdingh aeu hawj minzcuj baenz cidu bae
、 baenz faplwd bae, aeu ciuqfap guenj guek doekdingh guh gij gihbwnj fanghloz dangj daiqlingx yinzminz ceihleix guekgya, aeu ciuqfap gaemgienz doekdingh guh gij gihbwnj fuengsik dangj guenjleix guekgya, cizgiz gensez seveicujyi fapceih, aeundaej lizsijsing cingzcik. Dangqnaj, aen seveicujyi faplwd dijhi miz Cungguek daegsaek haenx gaenq cauxbaenz, gensez fapceih cwngfuj onjbouh doicaenh, dawzfap dijci mboujduenh caezcienz, daengx sevei fapceih gvanhnen mingzyienj gyaak.
 
Doengzseiz, itdingh aeu singjsak yawj daengz, caeuq gij iugouz dangj caeuq guekgya saehnieb fazcanj doxbeij, caeuq gij maqmuengh yinzminz ginzcung doxbeij, caeuq aen muzbyauh doicaenh guekgya ceihleix dijhi caeuq ceihleix naengzlig yendaiva doxbeij, fapceih gensez lij miz haujlai vwndiz mbouj hab’wngq
、mbouj doxhab, cujyau biujyienh youqMiz mbangj faplwd fapgvi caengz ndaej cienzmienh fanjyingj gwzgvanh gvilwd caeuq gij simmuengh beksingq, cimdoiqsingq mbouj giengz、hix mbouj yungzheih bae guh, laebfap gunghcoz ndawde cungj ginghyang bumwnz gag dinghlaeb、cungj yienhsiengq ceng gienzlig doi cwzyin haenx haemq doedok;gij yienhsiengq miz fap mbouj ciuq、caepfap mbouj yiemz、famhfap mbouj caz haemq youqgaenj, gij yienhsiengq caepfap dijci gienzlig cwzyin faenhai, lai gyaeuj caepfap、genjleh caepfap vanzlij mizyouq, gij yienhsiengq caepfap dawzfap mbouj gveihfan、mbouj yiemzgek、 mbouj ronghcingx、mbouj vwnzmingz haemq doedok, ginzcung doiq caepfap dawzfap mbouj goengcingq caeuq nduknaeuh vwndiz fanjyingj haenqrem;mbangj boux sevei cwngzyenz gij yisiz gingq fap saenq fap souj fap yungh fap、ciuqfap henhoh gienzleih mbouj giengz, miz mbangj guekgya gunghcoz yinzyenz daegbied dwg lingjdauj ganbu gij gvanhnen ciuqfap banhsaeh mbouj giengz、naengzlig mbouj gaeuq, gij yienhsiengq rox fap famh fap、aeu vah dingj fap、aeu gienz at fap、vih seicingz uengjfap vanzlij mizyouq. Doengh gij vwndiz neix, boihfamh seveicujyi fapceih yenzcwz, sonjhaih gij leih’ik yinzminz ginzcung, fuengzngaih saehnieb dangj caeuq guekgya fazcanj, itdingh aeu roengz rengz hung bae gaijgez.
 
Cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek, itdingh aeu gvancez doeksaed gij cingsaenz Cibbet Daih caeuq Cibbet Gaiq Sam Cung Cienzhoih aen dangj, yaengxsang mbaw geiz hungmbwk yiengh seveicujyi miz Cungguek daegsaek, aeu Majgwzswh Lezningzcujyi
、Mauz Cwzdungh Swhsiengj、Dwng Siujbingz Lijlun、“Sam Aen Daibyauj” Cung’yau Swhsiengj、 Gohyoz Fazcanjgvanh guh cijdauj, haeujlaeg gvancez gij cingsaenz baenzroix gangjvah youqgaenj Siz Ginbingz cungjsuhgi, genhciz aen dangj lingjdauj、yinzminz danggya guhcawj、 ciuqfap guenj guek ndeindei dungjyiz, giendingh mbouj bienq bae byaij diuz roen seveicujyi fapceih miz Cungguek daegsaek, genhgez henhoh gij gienzvi yenfaz caeuq faplwd, ciuqfap henhoh gij gienzik yinzminz, henhoh sevei goengbingz cwng’yi、henhoh guekgya ancienz onjdingh, vih saedyienh gij muzbyauh buekguh “song aen it bak bi”、saedyienh aen loqsiengj Cungguek Cunghvaz minzcuz fukhwng hungmbwk daezhawj fapceih baujcang rengzrwd.


 Cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek, cungj muzbyauh dwg gensez aen seveicujyi fapceih dijhi miz Cungguek daegsaek, gensez seveicujyi fapceih guekgya. Neix couh dwg, youq Cungguek Gungcanjdangj lingjdauj baihlaj, genhciz yiengh seveicujyi cidu miz Cungguek daegsaek, gvancez aen seveicujyi fapceih lijlun miz Cungguek daegsaek, cauxbaenz aen faplwd gveihfan dijhi caezcienz、aen fapceih saedhengz dijhi yauliz sang、aen fapceih gamduk dijhi yiemzmaed、aen fapceih baujcang dijhi rengzrwd, cauxbaenz aen fapgvi dijhi ndaw dangj caezcienz, genhciz ciuqfap guenj guek、ciuqfap gaemgienz、ciuqfap hingzcwng doengzcaez doicaenh, genhciz fapceih guekgya、fapceih cwngfuj、fapceih sevei gyoebbaenz cingjdaej bae gensez, saedyienh gohyoz laebfap、 yiemzgek caepfap、 goengcingq dawzfap、 cienzminz soujfap, coicaenh guekgya ceihleix dijhi caeuq ceihleix naengzlig yendaiva.


 Saedyienh aen cungj muzbyauh neix, itdingh aeu genhciz gij yenzcwz lajneix.


 ——Genhciz Cungguek Gungcanjdangj lingjdauj. Aen dangj lingjdauj dwg gij daegcwng ceiq bwnjciz yiengh seveicujyi miz Cungguek daegsaek, dwg gij baujcingq ceiq gaenbonj seveicujyi fapceih. Dawz aen dangj lingjdauj gvancez daengz ciuqfap guenj guek daengx aen gocwngz caeuq gak aen fuengmienh bae, dwg guek raeuz seveicujyi fapceih gensez diuz gihbwnj gingniemh ndeu. Aen yenfaz guek raeuz dinghlaeb le gij lingjdauj diegvih Cungguek Gungcanjdangj. Genhciz aen dangj lingjdauj, dwg gij gaenbonj iugouz seveicujyi fapceih, dwg gij goekgaen、minghmeg aen dangj caeuq guekgya, gvanhaeh daengz gij leih’ik、vuenyungz daengx guek gak cuz yinzminz, dwg gij eiqsei ndaw daezmoeg cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek wnggai miz de. Aen dangj lingjdauj caeuq seveicujyi fapceih dwg doxdoengz, seveicujyi fapceih itdingh aeu genhciz aen dangj lingjdauj, aen dangj lingjdauj itdingh aeu baenghgauq seveicujyi fapceih. Cijmiz youq aen dangj lingjdauj baihlaj ciuqfap guenj guek、dawzyiemz fapceih, yinzminz danggya guhcawj cijndaej cungfaen saedyienh, guekgya caeuq sevei swnghhoz fazciva cijndaej miz bouhloh bae doicaenh. Ciuqfap gaemgienz, gawq iugouz aen dangj gaengawq yenfaz faplwd bae guenjleix guekgya, hix iugouz aen dangj gaengawq gij fapgvi ndaw dangj bae guenj dangj ceih dangj. Itdingh aeu genhciz aen dangj lingjdauj laebfap、baujcingq caepfap、cihciz dawzfap、daiqdaeuz soujfap, dawz gij gihbwnj fanghloz ciuqfap guenj guek caeuq gij gihbwnj fuengsik ciuqfap gaemgienz dungjyiz hwnjdaeuj, dawz aen dangj gaemguenj daengxbuenz、 hezdiuz gak fueng caeuq yinzda、 cwngfuj、 cwnghez、 saemjbuenq gihgvanh、 genjcaz gihgvanh ciuq faplwd ciuq canghcwngz hengzguh ciznwngz、guh gunghcoz dungjyiz hwnjdaeuj, dawz dangj lingjdauj yinzminz ceiqdingh caeuq saedhengz yenfaz faplwd caeuq dangj genhciz youq ndaw fanveiz yenfaz faplwd guh hozdung dungjyiz hwnjdaeuj, maenhrox hawj gij cawjcieng aen dangj doenggvaq fapdingh cwngzsi bienqbaenz gij ceiqheiq guekgya, maenhrox hawj gij vunzsenj dangj cujciz doigawj de doenggvaq fapdingh cwngzsi bienqbaenz gij bouxdaeuz guekgya cwnggenz gihgvanh, maenhrox doenggvaq guekgya cwnggenz gihgvanh saedhengz aen dangj lingjdauj guekgya caeuq sevei, maenhrox yinhyungh minzcuj cizcunghci yenzcwz henhoh gij gienzvi cunghyangh、henhoh daengx dangj daengx guek doxgiet dungjyiz.


 ——Genhciz yinzminz cawqyouq cawjdaej diegvih.Yinzminz dwg gij cawjdaej caeuq goek rengz ciuqfap guenj guek, yinzminz daibyauj daihhoih cidu dwg aen cwngci cidu gaenbonj ndaej baujcingq yinzminz danggya guhcawj de. Itdingh aeu genhciz fapceih gensez vihliux yinzminz、baenghgauq yinzminz、cauhfuk hawj yinzminz、baujhoh yinzminz, dawz baujcang gij gaenbonj leih’ik yinzminz daeuj guh giz haidin caeuq giz doekdin, baujcingq yinzminz ciuqfap yiengjmiz gij gienzleih caeuq swyouz gvangqlangh、rapdawz gij yivu wnggai rap de, henhoh sevei goengbingz cwng’yi, coicaenh doxcaemh fouqmiz. Itdingh aeu baujcingq yinzminz youq aen dangj lingjdauj baihlaj, ciuq faplwd gvidingh, doenggvaq gak cungj roenloh caeuq hingzsik bae guenjleix hongsaeh guekgya, guenjleix ginghci vwnzva saehnieb, guenjleix hongsaeh ndawbiengz. Itdingh aeu hawj yinzminz rox daengz faplwd gawq dwg gij vujgi giengzak baujcang gienzleih bonjndang, hix dwg gij hingzveiz gveihfan itdingh aeu ciuqsouj, gyaak gij yisiz daengx sevei gingq fap souj fap yungh fap, sawj faplwd ndaej hawj yinzminz bae gaemdawz、bae ciuqsouj、bae yinhyungh.


 ——Genhciz youq baihnaj faplwd bouxboux bingzdaengj. Bingzdaengj dwg gij gihbwnj suzsing seveicujyi faplwd. Sojmiz cujciz caeuq goyinz cungj itdingh aeu gingqcungh gij gienzvi yenfaz caeuq faplwd, cungj itdingh aeu youq ndaw fanveiz yenfaz caeuq faplwd bae guh hozdung, cungj itdingh aeu ciuq yenfaz caeuq faplwd bae hengzsawj gienzlig roxnaeuz gienzleih、 hengzguh cizcwz roxnaeuz yivu, cungj mbouj ndaej miz gij daeggienz hamj gvaq yenfaz caeuq faplwd. Itdingh aeu henhoh guekgya fazci dungjyiz、viyiemz、gienzvi, cietsaed baujcingq yenfaz caeuq faplwd ndaej mizyauq saedhengz, nyengh mbouj cinjhawj boux vunz lawz aeu cungj gyaijbak lawz cungj hingzsik lawz bae aeu vah dingj fap、aeu gienz at fap、vih seicingz uengjfap. Itdingh aeu dawz gveihfan caeuq gamhanh goenggienzlig dangguh cungdenj, gyarengz bae gamduk, guh daengz miz gienz couh miz cwzyin、yungh gienz deng gamduk、famhfap itdingh aeu cazdawz, genhgez niujcingq gij hingzveiz miz fap mbouj ciuq、caepfap mbouj yiemz、famhfap mbouj caz.


 ——Genhciz ciuqfap guenj guek caeuq baengh daudwz guenj guek dox giethab.Ceihleix guekgya caeuq sevei aeu miz faplwd caeuq daudwz doengzcaez fazveih cozyung. Itdingh aeu genhciz fwngz ndeu ca fapceih、fwngz ndeu ca dwzci, daihlig hungzyangz seveicujyi haedsim gyacizgvanh, hungzyangz Cunghvaz conzdungj meijdwz, gungganq sevei gunghdwz、cizyez daudwz、gyadingz meijdwz、goyinz binjdwz, gawq yawjnaek fazveih gij gveihfan cozyung faplwd, youh yawjnaek fazveih gij son’gyauq cozyung daudwz, aeu fapceih bae daejyienh daudwz leixniemh、giengzvaq faplwd doiq daudwz gensez gij coicaenh cozyung de, aeu daudwz ganqciengx fapceih cingsaenz、giengzvaq daudwz doiq fapceih vwnzva gij cengjdingx cozyung de, saedyienh faplwd caeuq daudwz、fapceih caeuq dwzci doxbouj doxbang.


 ——Genhciz daj gij saedceiq Cungguek hwnjdin. Gij roenloh、lijlun dijhi、cidu seveicujyi miz Cungguek daegsaek haenx dwg gij goekgaen cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek aeu ciuqei de. Itdingh aeu daj gij gihbwnj guekcingz guek raeuz hwnjdin, caeuq gaijgwz hailangh mboujduenh haeujlaeg dox hab’wngq, cungjgez caeuq yinhyungh gij gingniemh dangj lingjdauj yinzminz saedhengz fapceih guh baenzgoeng de, hopheux gij lijlun caeuq sizcen vwndiz hungnaek seveicujyi fapceih gensez, doicaenh fapceih lijlun cauhmoq, fazcanj gij seveicujyi fapceih lijlun hab Cungguek saedceiq、miz Cungguek daegsaek、daejyienh sevei fazcanj gvilwd de, vih ciuqfap guenj guek daezhawj lijlun cijdauj caeuq gohyoz yienzleix cengjdingx. Supaeu gij ceiq ndei Cunghvaz faplwd vwnzva, hagsib gij gingniemh ndei fapceih rog guek, hoeng nyengh mbouj ciuqbuen gij leixniemh caeuq vunqsik fapceih guekrog.


 Cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek dwg aen hidungj gunghcwngz ndeu, dwg guekgya ceihleix lingjyiz ciengz gwzming gvangqlangh youh laegdaeuq ndeu, aeu ciengzgeiz ganhoj roengzrengz bae buekguh. Daengx dangj dungzci itdingh aeu engqgya gagrox bae genhciz ciuqfap guenj guek、engqgya netsaed bae doicaenh ciuqfap guenj guek, roengzrengz saedyienh guekgya gak hangh gunghcoz fazciva, mboujduenh yiengq gensez fapceih Cungguek byaij baenaj.Ngeih、Laebndei Aen Seveicujyi Faplwd Dijhi


Miz Cungguek Daegsaek Aeu Yenfaz Guh


Haedsim De, Gyagiengz Yenfaz Saedhengz Faplwd dwg gij doxgaiq youqgaenj yungh daeuj guenj guek, faplwd ndei dwg gij cenzdiz guenj ndaej ndei.Gensez aen seveicujyi fapceih dijhi miz Cungguek daegsaek, itdingh aeu genhciz laebfap youq gonq, fazveih laebfap gij yinxlingx caeuq doidoengh cozyung de, cadawz daezsang laebfap cizlieng aen gvanhgen neix. Aeu yiemzgek ciuqsouj yiengh leixniemh aeu yinzminz guh goek、laebfap vih yinzminz neix, gvancez seveicujyi haedsim gyacizgvanh, sawj moix hangh laebfap cungj hab yenfaz cingsaenz、fanjyingj ceiqheiq yinzminz、ndaej daengz yinzminz yungjhu. Aeu dawz diuz yenzcwz goengcingq、goengbingz、goenghai ronz gvaq daengx aen laebfap gocwngz bae, laebndei laebfap dijci gihci, genhciz laeb gaij feiq gej doxcaemh guh, hawj faplwd fapgvi engqgya ndaej gibseiz、guhbaenz hidungj、miz cimdoiq、lai mizyauq.


 1. Laebcaez aen cidu saedhengz caeuq gamduk yenfaz.Yenfaz gyonjcomz daejyienh gij ceiqheiq dangj caeuq yinzminz, dwg aen fapgoek doenggvaq gohyoz minzcuj cwngzsi laebbaenz haenx.Genhciz ciuqfap guenj guek sien aeu genhciz ciuq yenfaz guenj guek, genhciz ciuqfap gaemgienz sien aeu genhciz ciuq yenfaz gaemgienz. Daengx guek gak cuz yinzminz、sojmiz guekgya gihgvanh caeuq vujcangh ligliengh、gak aen cwngdangj caeuq gak aen sevei donzdij、 gak aen giyez swyez cujciz, cungj itdingh aeu dawz yenfaz guh gaenbonj hozdung cinjcwz, caemhcaiq rap miz gij cizcwz henhoh yenfaz viyiemz、baujcingq yenfaz saedhengz. Sojmiz gij hingzveiz boihfamh yenfaz de cungj itdingh aeu gyaepcaz caeuq gaijcingq.


 Laebndei aen cidu Daengx Guek Yinzda caeuq aen cangzveijvei de bae gamduk yenfaz, laebcaez gij cwngzsi gihci cekgej yenfaz.Gyagiengz bwh’anq saemjcaz cidu caeuq naengzlig gensez, dawz sojmiz gveihfansing vwnzgen nabhaeuj ndaw fanveiz bwh’anq saemjcaz, ciuqfap siubae caeuq gaijcingq gij gveihfansing vwnzgen boihfamh yenfaz boihfamh faplwd de, gimqcij deihfueng gag ceiqdingh fatbouh gij vwnzgen daiq miz laebfap singciz de.


 Aeu moix bi 12 nyied 4 hauh dingh guh ngoenz guekgya yenfaz. Youq daengx sevei guh yenfaz gyauyuz, hungzyangz yenfaz cingsaenz. Laebhwnj aen cidu yenfaz senhsi, fanzdwg doengh gij guekgya gunghcoz yinzyenz ginggvaq yinzda caeuq aen cangzveijvei de senjgij roxnaeuz gietdingh nyaemhmingh haenx youq seiz cingqhangq hwnj gangvih guhhong aeu goenghai yiengq yenfaz senhsi.


 2. Laebndei gij dijci laebfap. Gyagiengz dangj lingjdauj laebfap gunghcoz, laebndei gij cwngzsi dangj doiq gij vwndiz hungnaek ndaw laebfap gunghcoz guh gezcwz. Fanzdwg laebfap nangqdaengz diuzcingj gij dijci caeuq cwngcwz hunghaek, itdingh aeu bauqhawj dangj cunghyangh yaenglwnh gietdingh.Dangj cunghyangh yiengq Daengx Guek Yinzda daezok yenfaz coihgaij genyi, ciuq gij cwngzsi yenfaz gvidingh bae coihgaij yenfaz. Gij vwndiz hunghaek ceiqdingh caeuq coihgaij faplwd youz Daengx Guek Yinzda Cangzveijvei Dangjcuj yiengq dangj cunghyangh baugau.


 Laebcaez gij dijci gihci youz aen yinzda miz gienzlaebfap de bae cujdauj laebfap gunghcoz, fazveih yinzda caeuq aen cangzveijvei de youq ndaw laebfap gunghcoz gij cujdauj cozyung de. Laebhwnj gij cidu youz Daengx Guek Yinzda mizgven cienmonz veijyenzvei、 Daengx Guek Yinzda Cangzveijvei Fazci Gunghcoz Veijyenzvei bae cujciz mizgven bumwnz camgya hwnjgauj doengh gij faplwd caujanq youqgaenj miz cunghab singciz、daengxbuenz singciz、giekdaej singciz de. Demgya gij beijlaeh doengh boux cangzveij ciennyaemh miz fapceih sizcen gingniemh de. Ciuqfap laebhwnj laebcaez gij cidu youz cienmonz veijyenzvei、gunghcoz veijyenzvei dang laebfap cien’gya guvwn.
 
Gyagiengz caeuq gaijndei cwngfuj laebfap cidu gensez, laebndei gij cwngzsi ceiqdingh hingzcwng fapgvi
、gvicieng, laebndei aen gihci cungqvunz caeuqfaenh cwngfuj laebfap. Gij faplwd fapgvi hingzcwng guenjleix youqgaenj de youz cwngfuj fazci gihgou cujciz hwnjgauj.


 Mingzbeg doekdingh diuz bien’gyaiq laebfap gienzlig, daj dijci gihci caeuq gunghcoz cwngzsi fuengmienh mizyauq bae fuengzre bumwnz leih’ik caeuq deihfueng baujhucujyi baenz faplwd bae.Doiq bumwnz gyangde gij laebfap saehhangh youqgaenj miz doxcwngq haemq daih de, youz gezcwz gihgvanh yinxhaeuj daihsam fueng bingzguj, cungfaen dingqaeu gak fueng yigen, hezdiuz gietdingh, mbouj ndaej ngaiz nanz mbouj duenh.Gyagiengz gij hong cekgej faplwd, gibseiz mingzbeg doekdingh gij hamzeiq faplwd gvidingh caeuq gij gaengawq habyungh faplwd. Mingzbeg doekdingh gij gienzhanh caeuq fanveiz deihfueng laebfap, ciuqfap hawj aen si laeb gih de miz gienz guh deihfueng laebfap.


 3. Haeujlaeg doicaenh gohyoz laebfap、minzcuj laebfap. Gyagiengz yinzda bae cujciz hezdiuz laebfap gunghcoz, laebcaez gij gihci laebfap hwnjgauj、lwnhcingq、hezdiuz、saemjlwnh, laebcaez gij gihci yiengq gaeplaj yinzda cam aeu laebfap yigen, laebhwnj gij cidu aen diemj lienzhaeh gihcwngz laebfap, doicaenh laebfap bienq cingsaeq bae. Laebcaez gij cidu hwnjgauj faplwd fapgvi gvicieng cam yinzda daibyauj aeu yigen, demgya gij vunzsoq yinzda daibyauj lezsiz yinzda cangzveijvei veiyi, engq lai bae fazveih gij cozyung yinzda daibyauj camgya hwnjgauj caeuq coihgaij faplwd. Laebndei gij cidu cwngcomz caeuq lwnhcingq laebfap hanghmoeg. Laebcaez gij miengloh caeuq fuengsik laebfap gihgvanh cujdauj、sevei gak fueng miz banjloh daeuj camgya laebfap haenx. Damqra dak fueng daihsam hwnjgauj faplwd fapgvi caujanq.

 
Laebcaez gij gihci laebfap gihgvanh caeuq sevei cungqvunz dox gaeudoeng, guh laebfap doxyaeng, cungfaen fazveih cwnghez veijyenz
、minzcuj dangjbai、gunghsanghlenz、gij vunz mbouj haeuj dangjbai、yinzminz donzdij、sevei cujciz youq ndaw laebfap doxyaeng gij cozyung de, damqra laebhwnj gij gihci mizgven guekgya gihgvanh、sevei donzdij、cien’gya yozcej daengj doiq gij leih’ik diuzcingj hungnaek ndaw laebfap nangqdaengz haenx guh lwnhcingq cazcam. Haigvanqq gij roenloh gunghminz miz bouhloh bae camgya laebfap, laebcaez gij gihci doiq faplwd fapgvi gvicieng caujanq goenghai cam aeu yigen caeuq fanjgvei gij cingzgvang caijyungh yigen cungqvunz, gvangqlangh comzgiet gij nyinhrox caezcaemh ndaw biengz. Laebndei gij cwngzsi byaujgez faplwd caujanq, doiq gij diuzgvanj youqgaenj ndaej dandog guh byaujgez.


 4. Gyagiengz cungdenj lingjyiz laebfap. Ciuqfap baujcang gij gienzleih gunghminz, gyavaiq laebndei gij faplwd cidu daejyienh gienzleih goengbingz、gihvei goengbingz、gveihcwz goengbingz de, baujcang gunghminz gienzndang’vunz、gienzcaizcanj、gihbwnj cwngci gienzleih daengj gak hangh gienzleih mbouj deng ciemqfamh, baujcang gunghminz ginghci、vwnzva、 sevei daengj gak fuengmienh gienzleih ndaej daengz doeksaed,saedyienh gunghminz gienzleih baujcang fazciva. Gyaak gij yisiz daengx sevei gingqcungh caeuq baujcang vunzgienz, laebcaez gij miengloh caeuq fuengsik gouqcaeq gunghminz gienzleih.


 Seveicujyi hawciengz ginghci bwnjciz daeuj gangj dwg fapceih ginghci. Hawj hawciengz youq swhyenz boiqceiq ndawde miz gietdinghsingq cozyung caeuq engq ndei bae fazveih gij cozyung cwngfuj, itdingh aeu dawz baujhoh canjgienz、henhoh mbawheiq、dungjyiz hawciengz、 bingzdaengj doxvuenh、goengbingz gingcwngh、mizyauq gamguenj guh gihbwnj daujyang, laebndei gij faplwd cidu seveicujyi hawciengz ginghci. Laebcaez gij canjgienz baujhoh cidu aeu goengbingz guh haedsim yenzcwz de, gyagiengz baujhoh gak cungj sojyoujci ginghci cujciz caeuq gij gienzcaizcanj boux swyenzyinz,cingleix gij faplwd fapgvi diuzgvanj boihfamh goengbingz de. Cauhmoq gij canjgienz baujhoh cidu hab’wngq gunghyoujci lai cungj saedyienh hingzsik de, gyagiengz baujhoh gij sojyoujgenz、ginghyingzgenz guekmiz、cizdij swhcanj caeuq gij gienzcaizcanj gak loih giyez fazyinz. Guekgya baujhoh giyez yungh gienzcaizcanj fazyinz bae ciuqfap gag guhcawj ginghyingz、gag dawz coemcanh, giyez miz gienz doi sojmiz cujciz caeuq bouxvunz gij iugouz mbouj miz faplwd gaengawq de. Gyagiengz giyez sevei cwzyin laebfap.Laebndei gij canjgienz cidu gikleih cauhmoq、gij cidu baujhoh cihsiz canjgienz caeuq gij dijci gihci coicaenh gohgi cwngzgoj cienjvaq de. Gyagiengz hawciengz faplwd cidu gensez, biensij minzfazdenj, ceiqdingh caeuq laebndei gij faplwd fapgvi fazcanj gveihva、douzswh guenjleix、diegdeih guenjleix、nwngzyenz caeuq gvangcanj swhyenz、nungzyez、caizcwng suisouh、 ginhyungz daengj fuengmienh, coicaenh sanghbinj caeuq yausu swyouz riuzdoengh、goengbingz gaicawx、bingzdaengj sawjyungh. Ciuqfap gyagiengz caeuq gaijndei hungzgvanh diuzgung、 hawciengz gamguenj, fanjdui lungjdon, coicaenh hableix gingcwngh, henhoh gij hawciengz cizsi ndaej goengbingz gingcwngh de. Gyagiengz doiq bing minz yungzhab fazcanj haeujlaeg guh fapceih baujcang.

 
Baenz cidu
、baenz gveihfan、baenz cwngzsi bae dwg gij gaenbonj baujcang seveicujyi minzcuj cwngci. Aeu baujcang yinzminz danggya guhcawj guh haedsim, genhciz caeuq laebndei yinzminz daibyauj daihhoih cidu, genhciz caeuq laebndei gij cidu lai dangj hozcoz caeuq cwngci doxyaeng youz Cungguek Gungcanjdangj lingjdauj de、gij cidu minzcuz gihyiz gagguenj caeuq gij cidu gihcwngz ginzcung gagguenj, doicaenh seveicujyi minzcuj cwngci baenz fapceih bae. Gyagiengz gensez gij cidu seveicujyi doxyaeng minzcuj, doicaenh doxyaeng minzcuj fazcanj baenz gvangqlangh lai caengz、baenz cidu bae, laebhwnj gij dijhi doxyaeng minzcuj cwngzsi hableix、vanzcez caezcingj de. Laebndei caeuq fazcanj gij cidu gihcwngz minzcuj, ciuqfap doicaenh gihcwngz minzcuj caeuq hangznieb gaghaed, saedhengz gag guh guenjleix、gag guh fuzvu、gag guh gyauyuz、gag guh gamduk. Laebndei guekgya gihgou cujcizfaz, laebndei senjgij cidu caeuq gunghcoz gihci. Gyavaiq doicaenh fanj nduknaeuh guekgya laebfap, laebndei aen dijhi fadceih caeuq fuengzre nduknaeuh, cauxbaenz aen gihci mizyauq mbouj gamj nduknaeuh、mbouj ndaej nduknaeuh、mbouj siengj nduknaeuh, genhgez naenxhaed caeuq fuengzre gij yienhsiengq nduknaeuh. Laebndei cungj faplwd cidu fadceih dam’aeu oetcienz famhcoih, dawz gij duisieng oetcienz famhcoih youz cienzcaiz doxgaiq gya’gvangq baenz cienzcaiz doxgaiq caeuq gij caizcanjsing leih’ik wnq.


 
Laebhwnj laebcaez gij vwnzva faplwd cidu genhciz aen fueng’yiengq baenaj seveicujyi senhcin vwnzva
、 ciuqei vwnzva fazcanj gvilwd、ikleih gikfat gij rengzhoengh dajcauh vwnzva、 baujcang gij gihbwnj vwnzva gienzik yinzminz de. Ceiqdingh aen fap baujcang goenggungh vwnzva fuzvu, coicaenh gihbwnj goenggungh vwnzva fuzvu hab biucinj、bienq bingzyaenz bae. Ceiqdingh aen fap coicaenh vwnzva canjnieb, dawz gij vwnzva ginghci cwngcwz guh ndaej mizyauq de bienq fapdingh bae, laebcaez gij cidu gveihfan coicaenh sevei yauqik caeuq ginghci yauqik ndeindei dungjyiz de. Ceiqdingh aen fap guekgya yinhcangh caeuq guekgya mingzdaeuz cwnghauh, biujcangh gij vunz maenh’ak gung’yen hungloet de. Gyagiengz hulenzvangj lingjyiz laebfap, laebndei gij faplwd fapgvi vangjloz saenqsik fuzvu、 vangjloz ancienz baujhoh、 vangjloz sevei guenjleix daengj fuengmienh, ciuqfap gveihfan vangjloz hingzveiz.


 
Gyavaiq baujcang caeuq gaijndei minzswngh
、doicaenh gensez gij faplwd cidu sevei ceihleix dijci cauhmoq. Ciuqfap gyagiengz caeuq gveihfan goenggungh fuzvu, laebndei gij faplwd fapgvi gyauyuz、couhnieb、souhaeuj faenboiq、sevei baujcang、yihliuz veiswngh、gijgwn ancienz、

 
banggungz
、swnzsienh、sevei banggouq caeuq baujhoh gij gienzik habfap mehmbwk lwgnyez、 bouxgeq、bouxndangcanz daengj fuengmienh. Gyagiengz sevei cujciz laebfap, gveihfan caeuq dazyinx gak loih sevei cujciz cangqheiq fazcanj.Ceiqdingh aen fap youq segih gaijcingq. Gvancez doeksaed gij yawjfap gvendaengz cungjdaej guekgya ancienz, gyavaiq guekgya ancienz fapceih gensez, cagaenj okdaiz fanj gungjbu daengj buek faplwd gaenj yungh ndeu, doicaenh goenggungh ancienz baenz fapceih bae, laebhwnj guekgya ancienz faplwd cidu dijhi.


 Yungh gij faplwd cidu yiemzgek bae baujhoh swnghdai vanzging, gyavaiq laebhwnj gij swnghdai vwnzmingz faplwd cidu mizyauq hanhhaed haifat hingzveiz caeuq coicaenh loegsaek fazcanj、sinzvanz fazcanj、danqnoix fazcanj, giengzvaq gij faplwd cwzyin bouxswnghcanj baujhoh ndei vanzging, daih fukdoh daezsang gij cingzbonj famhfap. Laebhwnj laebcaez swyenz swhyenz canjgienz faplwd cidu, laebndei gij faplwd cidu haifat baujhoh diegguek hoenggan fuengmienh, ceiqdingh laebndei doengh gij faplwd fapgvi boizbouj swnghdai caeuq fuengzceih namh、 raemx、 hoengheiq uqlah ndij baujhoh haijyangz swnghdai vanzging, coicaenh swnghdai vwnzmingz gensez.
 
Saedyienh laebfap caeuq gaijgwz gezcwz dox hamzciep, guh daengz gij gaijgwz hungnaek miz faplwd gaengawq
、laebfap cawjdoengh hab’wngq gaijgwz caeuq ginghci sevei fazcanj sihyau. Doengh gij sizcen cwngmingz guh ndaej mizyauq de, aeu gibseiz daezswng baenz faplwd. Doengh gij sizcen diuzgen lij caengz cingzsug、aeu byaij gonq sawq gonq de, aeu ciuq cwngzsi fapdingh bae hawj gienz. Doiq gij faplwd fapgvi mbouj hab’wngq gaijgwz iugouz de, aeu gibseiz coihgaij caeuq feiqcawz bae.Sam、Haeujlaeg Doicaenh Ciuqfap Hingzcwng,


Gyavaiq Gensez Fapceih Cwngfuj Gij rengzmingh faplwd dwg youq saedhengz, gij gienzvi faplwd hix dwg daejyienh youq saedhengz. Gak gaep cwngfuj itdingh aeu genhciz youq aen dangj lingjdauj baihlaj、youq gwnz roenloh fapceih bae guh hong, cauhmoq gij dijci caepfap, laebndei gij cwngzsi caepfap, doicaenh gyoebhab caepfap, yiemzgek caepfap cwzyin, laebhwnj gij dijci ciuqfap hingzcwng gienzlig caeuq cwzyin dox dungjyiz、miz gienzvi yauliz sang de, gyavaiq gensez aen fapceih cwngfuj ciznwngz gohyoz、gienzlig caeuq cwzyin fapdingh、caepfap yiemzmingz、goenghai goengcingq、cinghseuq yauliz sang、soujfap gangj saenqyungh de.


 1. Ciuqfap cienzmienh hengzguh gij ciznwngz cwngfuj. Laebndei gij faplwd cidu hingzcwng cujciz caeuq hingzcwng cwngzsi, doicaenh gihgou、 ciznwngz、 gienzhanh、 cwngzsi、 cwzyin baenz fapdingh bae. Hingzcwng gihgvanh aeu genhciz gij cizcwz fapdingh itdingh aeu guh、faplwd mbouj hawjgienz mbouj ndaej guh, gamj bae fucwz、gamj bae dangrap, genhgez niujcingq gij mbouj hengz cizcwz、luenh guh sam ciengz de, genhgez haekfug gik guh goengsaeh, genhgez fadceih gij mbouj caenh cizcwz de. Hingzcwng gihgvanh mbouj ndaej youq baihrog faplwd laeb miz gienzlig, mbouj miz faplwd fapgvi guh baengzgawq mbouj ndaej guh ok gij gietdingh gemjnoix、sonjhaih gienzik habfap gunghminz、fazyinz caeuq gizyawz cujciz roxnaeuz demgya gij yivu gyoengqde.Doihengz aen cidu mbaw cingdan gienzlig cwngfuj, genhgez siucawz giz hoenggan doenggvaq gienzlig maeuzaeu leih’ik seivunz.

 
Doicaenh gij saehgienz gak gaep cwngfuj baenz gveihfan
、baenz faplwd bae, laebndei gij faplwd cidu gvendaengz gij saehgienz aen cwngfuj mbouj doengz caengzgaep de, daegbied dwg aen cwngfuj cunghyangh caeuq aen cwngfuj deihfueng, giengzvaq cunghyangh cwngfuj gij cizcwz hungzgvanh guenjleix、ndalaeb cidu caeuq miz gij gienz caepfap noix mbouj ndaej de, giengzvaq aen cwngfuj sengj gaep gij cizcwz dungjcouz doicaenh ndaw gihyiz gihbwnj goenggungh fuzvu bienq bingzyaenz bae, giengzvaq gij cizcwz caephengz aen cwngfuj si yen.


 2. Laebcaez gij gihci ciuqfap gezcwz. Dawz cungqvunz caeuqfaenh、cien’gya lwnhcingq、 bingzguj fung’yiemj、saemjcaz dwg mbouj dwg habfap、cizdij yaenglwnh gietdingh doekdingh baenz aen cwngzsi fapdingh mwh guh gij hingzcwng gezcwz hungnaek, saedbauj gezcwz cidu gohyoz、cwngzsi cingqdangq、gocwngz goenghai、cwzyin mingzbeg doekdingh. Laebhwnj aen gihci saemjcaz baihndaw hingzcwng gihgvanh guh gij gezcwz hungnaek de dwg mbouj dwg habfap, danghnaeuz caengz ginggvaq habfap bae saemjcaz roxnaeuz ginggvaq saemjcaz mbouj habfap, mbouj ndaej daezgyau yaenglwnh.

 
Cizgiz doihengz aen cidu cwngfuj laeb miz faplwd guvwn, laebhwnj aen faplwd guvwn duivuj aeu gij vunz cwngfuj fazci gihgou guh cawjdaej
、 supsou cien’gya caeuq lizswh camgya de, baujcingq faplwd guvwn youq ndaw gocwngz ceiqdingh hingzcwng gezcwz hungnaek、 doicaenh ciuqfap hingzcwng miz ok cozyung ndei.
 
Laebhwnj aen cidu guh gezcwz hungnaek baenzciuh gyaepcaz cwzyin caeuq aen gihci caz cwzyin doxdauq, doiq gij gezcwz loengloek youqgaenj roxnaeuz ciuqfap wnggai gibseiz guh ok gezcwz hoeng ngaiznyed mbouj guh cix cauhbaenz sonjsaet hungnaek
、yingjyangj yakrwix de, yiemzgek gyaepcaz gij faplwd cwzyin bouxdaeuz hingzcwng、bouxdaeuz wnq rapmiz cwzyin caeuq boux miz cwzyin doxgven de.


 3. Gyalaeg gaijgwz hingzcwng caepfap dijci. Gaengawq gij saehgienz caeuq ciznwngz aen cwngfuj mbouj doengz caengzgaep, ciuq aen yenzcwz gemjnoix cwngzsw、cingjhab duivuj、 daezsang yauliz neix, hableix boiqceiq caepfap ligliengh. 
Doicaenh gyoebhab caepfap, daih fukdoh gemjnoix gij cungjloih caepfap duivuj si yen song gaep cwngfuj, cungdenj youq doengh aen lingjyiz gijgwn gijyw ancienz
、gunghsangh cizlieng genjcaz、goenggungh veiswngh、ancienz swnghcanj、vwnzva lijyouz、swhyenz vanzging、 nungzlinz suijli、gyaudoeng dajyinh、singz mbanj gensez、haijyangz yizyez daengj doihengz gyoebhab caepfap, aen lingjyiz miz diuzgen de ndaej doihengz hamj bumwnz gyoebhab caepfap.


Laebndei si yen song gaep cwngfuj hingzcwng caepfap guenjleix, gyagiengz dungjyiz lingjdauj caeuq hezdiuz.Leixswnh gij dijci hingzcwng giengzceih caephengz.Leixswnh aen caepfap dijci hawsingz guenjleix, gyagiengz gensez hawsingz guenjleix gyoebhab caepfap gihgou, daezsang gij suijbingz caepfap caeuq fuzvu.


 Yiemzgek saedhengz aen cidu hingzcwng caepfap yinzyenz raek mbawcingq hwnjgang caeuq swhgwz guenjleix, caengz ginggvaq caepfap swhgwz gaujsi habgek, mbouj hawj miz swhgwz bae caepfap, mbouj ndaej bae guh gij hozdung caepfap. Yiemzgek caephengz aen cidu fad gyauj faenliz caeuq song diuz sienq guenjleix soucei, yiemzgimq gij souhaeuj mizgven soufeiq fadcienz muedsou ndaej haenx caeuq gij leih’ik bumwnz cigciep roxnaeuz bienqyiengh doxngaeu.
 
Laebcaez gij gihci hingzcwng caepfap caeuq hingzsw dawzfap hamzciep, laebndei gij biucinj caeuq cwngzsi cienjsoengq anqgienh, laebhwnj aen cidu hingzcwng caepfap gihgvanh
、 gungh’anh gihgvanh、genjcaz gihgvanh、saemjbuenq gihgvanh caezyiengj saenqsik、doengbauq anqcingz、cienjsoengq anqgienh, genhgez haekfug gij yienhsiengq miz anqgienh mbouj cienjsoengq、miz anqgienh nanz ndaej cienjsoengq、aeu fadcienz dingjlawh hingzfad, saedyienh hingzcwng cawqfad caeuq hingzsw cawqfad ndaej doxciep ndei.


 4. Genhciz yiemzgek gveihfan goengcingq vwnzmingz bae caepfap. Ciuqfap cawqfad gak loih famhfap hingzveiz, youq doengh aen lingjyiz youqgaenj gvanhaeh daengz gij leih’ik nemndang ginzcung de gyarengz caepfap.Laebndei caepfap cwngzsi, laebhwnj aen cidu geiqloeg caepfap daengx aen gocwngz. Mingzbeg doekdingh gidij hengzguh liuzcwngz, cungdenj gveihfan doengh gij caepfap hingzveiz lumjbaenz hingzcwng cinjhawj、hingzcwng cawqfad、hingzcwng giengzceih、hingzcwng cwngsou、hingzcwng soufeiq、hingzcwng genjcaz daengj. Yiemzgek caephengz aen cidu doiq gij caepfap gietdingh hungnaek guh fazci saemjhaed.
 


 
Laebhwnj laebcaez aen cidu gvendaengz gij gihcinj hingzcwng gienzcaizliengh, guh saeq
、 dinghliengh gij biucinj hingzcwng caizliengh, gveihfan gij fanveiz、cungjloih、fukdoh caizliengh. Gyagiengz hingzcwng caepfap saenqsikvaq gensez caeuq saenqsik caezyiengj, daezsang gij yauliz caepfap caeuq gij suijbingz gveihfanva.
 
Cienzmienh doeksaed hingzcwng caepfap cwzyinci, yiemzgek doekdingh gij caepfap cwzyin mbouj doengz bumwnz caeuq gihgou
、gangvih caepfap yinzyenz caeuq aen gihci gyaepcaz cwzyin, gyagiengz caepfap gamduk, genhgez baizcawz capfwngz caepfap hozdung, fuengzre caeuq haekfug deihfueng caeuq bumwnz baujhucujyi, ceihfad gij yienhsiengq nduknaeuh ndaw caepfap.


 5. Giengzvaq hanhhaed caeuq gamduk hingzcwng gienzlig. Gyagiengz laebguh gij cidu ndaw dangj gamduk、yinzda gamduk、minzcuj gamduk、hingzcwng gamduk、dawzfap gamduk、saemjgeiq gamduk、ndawbiengz gamduk、yizlun gamduk, roengzrengz cauxbaenz aen dijhi hanhhaed caeuq gamduk gienzlig yinhhengz gohyoz mizyauq de, gyaak gij rengzgap caeuq saedyauq gamduk.


 Gyagiengz hanhhaed gij gienzlig baihndaw cwngfuj, dwg gij cungdenj giengzvaq hanhhaed hingzcwng gienzlig. Doiq doengh aen bumwnz caeuq gangvih faenboiq sawjyungh caizcwng swhginh、gamguenj guekmiz swhcanj、cwngfuj douzswh、cwngfuj dajcawx、 cienjnyiengh goenggungh swhyenz、gensez goenggungh gunghcwngz daengj gienzlig gyonjcomz de saedhengz faen saeh hengz gienz、faen gang laeb gienz、faen gaep hawj gienz, dinghgeiz vuenh gangvih, giengzvaq gaemhanh gij liuzcwngz baihndaw, fuengzre luenh yungh gienzlig.Youq cwngfuj baihndaw guhndei caengzgaep gamduk caeuq cienmonz gamduk, gaijndei gihgvanh gaepgwnz doiq gihgvanh gaeplaj guh gamduk, laebhwnj aen cidu bingzciengz guh gamduk. Laebndei aen gihci gaijloek caeuq gyaepcaz cwzyin, laebcaez gij fuengsik caeuq cwngzsi gyaepcaz cwzyin lumjbaenz minghlingh goenghai boizleix、 dingzciz genjcaz、 nyinhloek swzbae cizvu、minghlingh swzbae cizvu、baqmienx daengj.


 Laebndei gij cidu saemjgeiq, baujcang ciuqfap duzliz hengzsawj gienz saemjgeiq gamduk. Doiq goenggungh swhginh、guekmiz swhcanj、guekmiz swhyenz caeuq lingjdauj ganbu hengzguh ginghci cwzyin cingzgvang saedhengz cienzbouh saemjgeiq daengz. Giengzvaq aen saemjgeiq gihgvanh gaepgwnz lingjdauj aen saemjgeiq gihgvanh gaeplaj. Damqra dungjyiz guenjleix gij vunz、caiz、huq doengh aen saemjgeiq gihgvanh deihfueng sengj gaep doxroengz. Doicaenh saemjgeiq cizyezva gensez.


 6. Cienzmienh doicaenh cwng’vu goenghai. Genhciz aen yenzcwz goenghai dwg bingzciengz、mbouj goenghai dwg laehvaih, doicaenh gezcwz goenghai、caephengz goenghai、 guenjleix goenghai、fuzvu goenghai、gezgoj goenghai. Gak gaep cwngfuj caeuq doengh aen gunghcoz bumwnz de gaengawq mbaw cingdan gienzlig, yiengq ndawbiengz cienzmienh goenghai doengh gij saehhangh gvendaengz cwngfuj ciznwngz、faplwd gaengawq、saedhengz cawjdaej、cizcwz gienzhanh、guenjleix liuzcwngz、gamduk fuengsik daengj. Cungdenj doicaenh goenghai gij cwngfuj saenqsik doengh aen lingjyiz caizcwng yawhsuenq、boiqceiq goenggungh swhyenz、baecinj caeuq saedhengz gensez hanghmoeg hungnaek、gensez goeng’ik saehnieb ndawbiengz.
 


 
Doengh gij gveihfansing vwnzgen nangqdaengz gij gienzleih caeuq yivu gunghminz
、 fazyinz roxnaeuz cujciz wnq de, ciuq gij iugouz caeuq cwngzsi goenghai cwngfuj saenqsik bae goengbouh. Doihengz aen cidu gunghsi hingzcwng caepfap.Doicaenh cwng’vu goenghai saenqsikvaq, gyagiengz gensez aen bingzdaiz hulenzvangj cwng’vu saenqsik soqgawq fuzvu caeuq aen bingzdaiz fuengbienh fuzvu vunzlai.
Seiq、Baujcingq Goengcingq Dawzfap,


Daezsang Rengzgoengsaenq Dawzfap Goengcingq dwg diuz sengminghsienq fapceih. Dawzfap goengcingq doiq sevei goengcingq miz dazyinx cozyung youqgaenj, dawzfap mbouj goengcingq doiq sevei goengcingq miz buqvaih cozyung gig youqgaenj.Itdingh aeu laebndei aen dijci guenjleix dawzfap caeuq aen gihci yinhhengz gienzlig dawzfap, gveihfan dawzfap hingzveiz, gyagiengz gamduk dawzfap hozdung, roengzrengz hawj yinzminz ginzcung youq ndaw moix aen dawzfap anqgienh gamjsouh daengz goengbingz cwng’yi.


 1. Laebndei aen cidu saedbauj ndaej ciuqfap duzliz goengcingq bae hengzsawj gienzsaemjbuenq caeuq gienzgenjcaz. Gak gaep dangj cwng gihgvanh caeuq lingjdauj ganbu aeu cihciz fazyen、genjcazyen ciuqfap duzliz goengcingq bae hengzsawj cizgenz. Laebhwnj gij cidu geiqloeg、doengbauq caeuq gyaepcaz cwzyin gvendaengz lingjdauj ganbu capfwngz dawzfap hozdung、capfwngz cawqleix gidij anqgienh de. Aen dangj cwng gihgvanh lawz caeuq boux lingjdauj ganbu lawz cungj mbouj ndaej hawj dawzfap gihgvanh guh gij saehcingz boihfamh fapdingh cizcwz、fuengzngaih dawzfap goengcingq de, aen dawzfap gihgvanh lawz cungj mbouj ndaej caephengz gij iugouz dangj cwng gihgvanh caeuq lingjdauj ganbu famhfap capfwngz dawzfap hozdung de. Doiq boux capfwngz dawzfap gihgvanh banh’anq de, doiq de guh dangjgij cwnggij cawqfaen;danghnaeuz cauhbaenz anqien’uengj anqgyaj anqloek roxnaeuz gij hougoj wnq youqgaenj, ciuqfap gyaepcaz hingzsw cwzyin.
 
Laebcaez gij cidu hingzcwng gihgvanh ciuqfap okdingz wngqgauq
、cihciz fazyen souhleix hingzcwng anqgienh、gingqcungh caemhcaiq caephengz fazyen gij caizbuenq gaenq mizyauq. Laebndei gij faplwd gvidingh cawqfad gingjgaiq doengh gij famhfap famhcoih hingzveiz fuengzngaih dawzfap gihgvanh ciuqfap hengzsawj cizgenz、doi mbouj caephengz gij caizbuenq caeuq gietdingh gaenq mizyauq、yawjsiuj gij gienzvi fazdingz daengj.


 Laebhwnj laebcaez gij gihci baujhoh dawzfap yinzyenz hengzguh fapdingh cizcwz. Mbouj dwg aenvih fapdingh saehyouz, mbouj ginggvaq fapdingh cwngzsi, mbouj ndaej diuhliz、 swzdoiq fazgvanh、genjcazgvanh roxnaeuz guh ok mienxbae cizvu、 gyangqgaep daengj cawqfaen.


 2. Gaijndei dawzfap cizgenz boiqceiq. Laebcaez aen dijci gihci gungh’anh gihgvanh、 genjcaz gihgvanh、saemjbuenq gihgvanh、dawzfap hingzcwng gihgvanh gag guhndei gij cizcwz bonjfaenh, gienzcinhcaz、gienzgenjcaz、gienzsaemjbuenq、gienzcaephengz dox boiqhab、dox hanhhaed de.


 Laebndei dawzfap dijci, doidoengh saedhengz aen dijci gaijgwz sawqdiemj gienzsaemjbuenq caeuq gienzcaephengz dox faenliz.Laebndei aen cidu caephengz hingzfad, dungjyiz gij dijci caephengz hingzfad. Gaijgwz aen dijci guenjleix dawzfap gihgvanh vunz caiz huq, damqra saedhengz gienzguenjleix hongsaeh hingzcwng dawzfap fazyen、genjcazyen caeuq gienzsaemjbuenq、gienzgenjcaz dox faenliz.


 Cuigauh Yinzminz Fazyen laeb aen fazdingz liebbyaij, saemjleix doengh gij anqgienh hingzcwng caeuq minzsw sanghsw hungnaek hamj hingzcwng gihyiz de.Damqra laebhwnj aen yinzminz fazyen caeuq yinzminz genjcazyen hamj hingzcwng gihva de, banhleix gij anqgienh hamj digih. Laebndei gij dijci gihci hingzcwng susung, hableix diuzcingj gij cidu guenjat hingzcwng susung anqgienh, cietsaed gaijgez doengh gij vwndiz doedok lumjbaenz hingzcwng susung hoj laeb’anq、hoj saemjleix、hoj caephengz.
 


 
Gaijgwz gij cidu fazyen saemjleix anqgienh, bienq aen cidu laeb’anq saemjcaz baenz aen cidu laeb’anq daenghgeiq, doiq gij anqgienh yinzminz fazyen ciuqfap wnggai souhleix de, guh daengz miz anq itdingh aeu laeb
、miz gauq itdingh aeu cawqleix, baujcang gienzhwnjgauq bouxdangsaeh. Gyarengz bae fadceih gij hingzveiz hwnjgauq gyaj、hwnjgauq simyak、mbouj aeu leix luenhnauh hwnjgauq. Laebndei gij cidu ndaw hingzsw susung nyinh coih nyinh fad cuengqsoeng cawqleix.


 Laebndei saemjgaep cidu, itsaemj cungdenj gaijgez saedsaeh nyinhdingh caeuq faplwd habyungh, ngeihsaemj cungdenj gaijgez saedsaeh faplwd doxcwngq、guhbaenz ngeihsaemj satsaemj, caiqsaemj cungdenj gaijgez ciuqfap gaij loek、henhoh gij gienzvi caizbuenq. Laebndei aen cidu doiq gij hingzcwng giengzceih cosih nangqdaengz aenndang、caizcanj gienzik gunghminz de saedhengz dawzfap gamduk. Genjcaz gihgvanh youq mwh hengzguh cizcwz raen hingzcwng gihgvanh miz gij hingzveiz famhfap hengzsawj cizgenz roxnaeuz mbouj hengzsawj cizgenz, wnggai dukcoi de gaijcingq.Damqra laebhwnj aen cidu genjcaz gihgvanh daezhwnj goeng’ik susung.


 Mingzbeg doekdingh gij gienzhanh gak caengzgaep baihndaw dawzfap gihgvanh, laebcaez baihndaw gamduk hanhhaed gihci. Boux guhsaeh ndaw dawzfap gihgvanh, mbouj ndaej famh gvidingh bae capfwngz gij anqgienh bouxwnq cingq banhleix de, laebhwnj aen cidu geiqloeg caeuq aen cidu gyaepcaz cwzyin boux guhsaeh ndaw dawzfap gihgvanh camguenj anqgienh. Laebndei gij cwzyinci banh’anq cawjsaemj fazgvanh、hozyidingz、cujyin genjcazgvanh、 cawjbanh cinhcazyenz, doeksaed byawz banh’anq byawz fucwz.


 Gyagiengz guenjleix gij riz cizvu famhcoih, laebcaez gij cidu souhleix、faenliuz、 cazbanh、saenqsik fanjgvei, mingzbeg doekdingh gijgenj genhcaz caeuq hingzsw dawzfap banh’anq biucinj caeuq cwngzsi hamzciep, ciuqfap yiemzgek cazbanh gij anqgienh cizvu famhcoih.


 3. Doicaenh yiemzgek dawzfap. Genhciz aeu saedsaeh guh gaengawq、aeu faplwd guh sienqmaeg, laebcaez aen faplwd cidu saedsaeh nyinhdingh hab gwzgvanh caensiengq、banh’anq gezgoj hab saeddaej goengcingq、banh’anq gocwngz hab cwngzsi goengcingq de. Gyagiengz caeuq gveihfan dawzfap cekgej nem anqlaeh cijdauj, dungjyiz faplwd habyungh biucinj.


 Doicaenh aen susung cidu gaijgwz aeu saemjbuenq guh cungsim de, saedbauj gij saedsaeh baengzgawq doengh aen anqgienh cinhcaz、saemjcaz hwnjgauq de dingj ndaej faplwd genjniemh. Cienzmienh gvancez baengzgawq caizbuenq gveihcwz, yiemzgek ciuqfap ribsou、 dinghmaenh、yo ndei、saemjcaz、yinhyungh baengzgawq, laebndei gij cidu bouxcingq、 bouxgamqdingh okdingz,baujcingq dingzsaemj youq cazmingz saedsaeh、nyinhdingh baengzgawq、baujhoh gienzgauq、goengcingq caizbuenq ndawde miz gietdinghsingq cozyung.


 Mingzbeg doekdingh gij cizcwz、gunghcoz liuzcwngz、gunghcoz biucinj gak loih dawzfap yinzyenz, saedhengz aen cidu banh’anq cizlieng rapdawz cwzyin daengxciuh caeuq anqloek cwzyin gyaepcaz doxdauq, saedbauj anqgienh cawqleix dingj ndaej faplwd caeuq lizsij genjniemh.


 4. Baujcang yinzminz ginzcung caeuqfaenh dawzfap. Genhciz yinzminz dawzfap vih yinzminz, baengh yinzminz doicaenh goengcingq dawzfap, doenggvaq goengcingq dawzfap henhoh gienzik yinzminz. Youq ndaw doengh gij dawzfap hozdung lumjbaenz dawzfap diuzgaij、 dawzfap dingqcingq、daeuj saenq daeuj cunz nangqdaengz susung, baujcang yinzminz ginzcung caeuqfaenh. Laebndei gij cidu bouxbuenxsaemj yinzminz, baujcang gij gienzleih buenxsaemj gunghminz, gya’gvangq gij fanveiz caeuqfaenh saemjleix, laebndei gij fuengsik seizbienh cousenj, hawj aen cidu yinzminz buenxsaemj engqgya ndaej daengz vunzlai saenq.Cugbouh saedhengz bouxbuenxsaemj yinzminz mbouj caiq saemjleix faplwd habyungh vwndiz, dan caeuqfaenh saemjleix saedsaeh nyinhdingh vwndiz.
 


 
Laebhwnj aen dawzfap gihci hailangh
、dungdai、ronghcingx、fuengbienh yinzminz ndeu, doicaenh saemjbuenq goenghai、hongsaeh genjcaz goenghai、hongsaeh gingjcaz goenghai、 hongsaeh ndawlauz goenghai, ciuqfap gibseiz goenghai gij baengzgawq、cwngzsi、liuzcwngz、 gezgoj caepfap dawzfap caeuq gij mbaw saw faplwd gaenq mizyauq de, gimqraeg youq baihndaw laeglemx guh. Gyalai mbaw saw faplwd gej fap gangj leix, laebhwnj aen cidu mbaw saw faplwd gaenq mizyauq dungjyiz hwnjvangj caeuq goenghai cazcam.


 5. Gyagiengz vunzgienz dawzfap baujcang. Youq ndaw susung gocwngz lai hawj bouxdangsaeh caeuq boux caeuqfaenh susung wnq miz gij cidu baujcang aen gienzleih rox cingzgvang、ndaej lwnhgangj、ndaej lwnhleix、ndaej sinhcingj、ndaej sinhsu. Laebcaez gij faplwd cidu doeksaed doengh gij faplwd yenzcwz coih fad fapdingh、coih ngeiz dangq mbouj miz coih、 baizcawz gij baengzgawq mbouj habfap. Laebndei doiq gij dawzfap cosih caeuq cinhcaz soujduenh hanhhaed ndang’vunz swyouz haenx guh dawzfap gamduk, daj goekgaen bae gyagiengz yawhfuengz yungh hingz bik nyinh caeuq mbouj habfap aeu baengzgawq, laebcaez aen gihci mizyauq fuengzre、gibseiz gaijcingq anqien’uengj anqgyaj anqloek.


 Cietsaed gaijgez hoj caephengz, ceiqdingh aen fap giengzceih caephengz, gveihfan gij dawzfap cwngzsi cazfung、gaeuat、funggiet、cawqleix gij caizhuq nangqdaengz anqgienh. Gyavaiq laebhwnj aen faplwd cidu doiq boux deng caephengz saetbae saenqyungh guh saenqyungh gamduk、haeplau caeuq fadceih gingjgaiq. Ciuqfap baujcang bouxdangsaeh gauq hingz gibseiz ndaej daengz gienzik.


 Doeksaed aen cidu satsaemj caeuq gietsat susung, saedhengz susung caeuq saenqfangj faenhai, baujcang bouxdangsaeh ciuqfap hengzsawj gij gienzleih sinhsu. Doiq gij sinhsu mbouj fug gij caizbuenq、gietdingh gaenq mizyauq dawzfap gihgvanh guh ok de, cugbouh saedhengz aen cidu youz lizswh daihleix. Doiq doengh bouxsinhsu cingj mbouj hwnj lizswh de, nabhaeuj ndaw fanveiz faplwd bangcoh.


 6. Gyagiengz gamduk dawzfap hozdung. Laebndei gij faplwd cidu genjcaz gihgvanh hengzsawj gienzgamduk, gyagiengz doiq hingzsw susung、minzsw susung、hingzcwng susung guh faplwd gamduk. Laebndei aen cidu bouxgamduk yinzminz, cungdenj gamduk genjcaz gihgvanh gij caepfap hozdung doengh aen vanzcez cazbanh cizvu famhcoih laeb’anq、dawzgyaeng、gaeuat funggiet caizhuq、hwnjgauq. Dawzfap gihgvanh aeu gibseiz hoizwngq vunzbiengz gvansim.Gveihfan meizdij baudauj anqgienh, fuengzre yizlun yingjyangj dawzfap goengcingq.


 Ciuqfap gveihfan gij hingzveiz boux dawzfap caeuq bouxdangsaeh、lizswh、boux daegbied gvanhaeh、cunghgai cujciz doxraen、baedauq. Yiemzgimq doengh gij famh fap famh gijliz hingzveiz boux dawzfap laeglemx bae raen bouxdangsaeh nem lizswh、laeuh roxnaeuz bang de damq anqcingz、ciepsouh cingj gwn roxnaeuz sou caizhuq de、bang lizswh gaisau daihleix caeuq benhu yezvu, genhgez fadceih gij hingzveiz dawzfap gwngoq, fuengzre leih’ik yinhsoengq.


 Doiq doengh boux dawzfap aenvih famh fap famh gijliz deng haicawz gunghciz、boux lizswh caeuq boux guh goengcingq deng siubae mbaw cingq caepnieb, daengx ciuh mbouj hawj guh faplwd cizyez, danghnaeuz gapbaenz famhcoih aeu ciuqfap cazdawz hingzsw cwzyin.


 Genhgez buqcawz doengh cungj gveihcwz guhndumj, baenzlawz cungj mbouj cinjhawj rog fap hai aencingz, baenzlawz cungj mbouj hawj banh anqgvanhaeh、anqvunzcingz、 anqcienzngaenz. Genhgez fanjdui caeuq haekfug gij swhsiengj gangj daeggienz、gij cozfungh baij guenhak、gij cozfungh baqdauq, genhgez fanjdui caeuq fadceih gij hingzveiz moegdoeg caepfap、 hengzmanz caepfap. Doiq gij nduknaeuh ndaw lingjyiz dawzfap itdi cungj mbouj yungznyaenx, itdingh aeu cawzraeg gij vunzrwix neix.Haj、 Gyaak Gij Fapceih Gvanhnen Daengxcungq


Vunzbiengz, Doicaenh Gensez Fapceih Sevei Gienzvi faplwd daj yinzminz ndawsim yungjhu caeuq caensim saenqyiengj daeuj.Gienzik yinzminz aeu baengh faplwd baujcang, gienzvi faplwd aeu baengh yinzminz henhoh. Itdingh aeu hungzyangz gij cingsaenz seveicujyi fapceih, gensez seveicujyi fapceih vwnzva, hawj daengx sevei engqgya cizgiz caeuq gag rox yiemz hengz fapceih, cauxbaenz aen sevei fwnhveiz soujfap miznaj、famhfap saetnaj, hawj daengxcungq yinzminz bouxboux cungj baenz boux caensim gingqcungh、gagrox ciuqsouj、giendingh henhoh seveicujyi fapceih.


 1. Doidoengh daengx sevei laebhwnj fapceih yisiz. Genhciz dawz hawj vunzbiengz rox fap caeuq souj fap dangguh hangh hong roengzgiek ciuqfap guenj guek ciengzgeiz guh ndeu, haeujlaeg guh fapceih senhconz gyauyuz, dazyinx vunzbiengz gagrox soujfap、bungz saeh ra fap、 gaijgez vwndiz baengh fap. Genhciz dawz lingjdauj ganbu daiqdaeuz hag fap、guh yienghndei soujfap, dangguh aen gvanhgen laebhwnj fapceih yisiz, laebndei gij cidu hag fap yungh fap boux guhsaeh guekgya, dawz yenfaz faplwd liedhaeuj dangjveij (dangjcuj) cunghsinhcuj hagsib neiyungz bae, lied baenz gij neiyungz dangjyau、 hingzcwng yozyen、 ganbu yozyen、 seveicujyi yozyen hwnjdangz itdingh aeu hag de. Dawz fapceih gyauyuz nabhaeuj gozminz gyauyuz dijhi bae, daj bouxcoz nyezrauh ca hwnj, youq cunghyoz siujyoz laeb fapceih cihsiz gocwngz.


 Laebcaez gij gihci bujfaz senhconz gyauyuz, gak gaep dangjveij caeuq cwngfuj aeu gyagiengz lingjdauj bujfaz gunghcoz, senhconz、vwnzva、gyauyuz bumwnz caeuq yinzminz donzdij aeu youq mwh bujfaz gyauyuz fazveih ciznwngz cozyung. Saedhengz gij bujfaz cwzyinci “byawz caepfap byawz bujfaz” guekgya gihgvanh, laebhwnj aen cidu hawj fazgvanh、 genjcazgvanh、hingzcwng boux caepfap、lizswh doengh gij vunz neix aeu anqgienh daeuj cekgej faplwd, gyagiengz gensez aen duivuj bujfaz gyangjswhdonz、boux gagnyienh bae bujfaz. Dawz fapceih gyauyuz nabhaeuj gij neiyungz cauxlaeb cingsaenz vwnzmingz bae, guh gij fapceih vwnzva hozdung ginzcung caeuqfaenh de, laebcaez aen cidu meizdij goeng’ik bujfaz, hawj meizdij moq gisuz moq lailai yungh youq ndaw bujfaz, daezsang bujfaz saedyauq.


 Maenhmaenh laebhwnj gij gvanhnen miz gienzlig couh miz cwzyin、miz gienzleih couh miz yivu. Gyagiengz sevei cwngzsin gensez, laebcaez gij saenqyungh geiqloeg gunghminz caeuq cujciz soujfap, laebndei gij gihci dajciengj soujfap cwngzsin caeuq ceihfad famhfap saetsaenq hingzveiz, hawj ciuq fap souj fap baenz sojmiz vunzbiengz cungj maij guh caeuq gagrox bae guh.


 Gyagiengz gunghminz daudwz gensez, hungzyangz Cunghvaz conzdungj vwnzva maenhndei, demlai neiyungz fapceih daudwz, gyaak gveihcwz yisiz, daiqdaeuz dizcang gij cingsaenz mbawheiq, hungzyangz goenggungh cizsi caeuq fungsug ndei. Hawj fapceih youq gaijgez vwndiz doedok ndaw daudwz lingjyiz fazveih cozyung, dazyinx gyoengq vunz gagrox bae hengzguh fapdingh yivu、sevei cwzyin、gyahdingz cwzyin.


 2. Doicaenh lai cwngzsw lai lingjyiz ciuqfap ceihleix. Genhciz hidungj ceihleix、 ciuqfap ceihleix、gyoebhab ceihleix、gyaeujgoek ceihleix, daezsang gij suijbingz yungh fap guenjleix sevei. Haeujlaeg bae guh gij hozdung cauxlaeb fapceih lai caengz lai yiengh de, gyalaeg ciuqfap ceihleix gihcwngz cujciz caeuq bumwnz、hangznieb, cihciz gak loih sevei cawjdaej gaghaed bonjfaenh、gag guenj bonjfaenh. Hawj doengh gij sevei gveihfan siminz gunghyoz、 yanghgveih minzyoz、hangznieb gvicieng、donzdij canghcwngz youq ndaw sevei ceihleix miz ok cozyung ndei.


 Hawj yinzminz donzdij caeuq sevei cujciz youq ndaw fapceih sevei gensez miz ok cozyung ndei. Laebhwnj laebcaez gij gihci sevei cujciz caeuqfaenh hongsaeh ndawbiengz、 henhoh leih’ik goenggungh、gouqbang gyoengqvunz gunnanz、bang gyauq gyoengqvunz daegbied、 yawhfuengz famhfap famhcoih caeuq gij miengloh baenz cidu de. Cihciz doengh loih sevei cujciz hangznieb hezvei sanghvei fazveih hangznieb gaghaed caeuq conhyez fuzvu goengnaengz.Hawj sevei cujciz doiq gij hingzveiz gyoengqvunz ndaw cujciz de miz gij cozyung dazyinx、gveihcwz hanhhaed、henhoh gienzik. Gyagiengz guenjleix doengh gij cujciz rog guek mbouj dwg cwngfuj、 youq guek raeuz de, dazyinx caeuq gamduk de ciuqfap guh hozdung.


 Yaengxsang mbaw geiz minzcuz daih doxgiet, ciuqfap cawqleix ndei gij sevei vwndiz nangqdaengz minzcuz、cunghgyau daengj yinhsu de, coicaenh minzcuz gvanhaeh、cunghgyau gvanhaeh doxhuz.


 3. Gensez aen faplwd fuzvu dijhi caezcienz ndeu.Doicaenh gensez aen goenggungh faplwd fuzvu dijhi mbedoh gihminz singz mbanj, gyagiengz youq beksingq gwndaenj doengh fuengmienh neix guh faplwd fuzvu. Laebndei faplwd gouqbang cidu, gya’gvangq bangcoh fanveiz, laebcaez dawzfap gouqbang dijhi, baujcingq yinzminz ginzcung youq mwh bungzdaengz faplwd vwndiz roxnaeuz gienzleih deng ciemqhaih ndaej daengz gibseiz mizyauq faplwd bangcoh.
 
Fazcanj lizswh
、gunghcwng daengj faplwd fuzvu hangznieb, dungjcouz singz mbanj、 gihyiz faplwd fuzvu swhyenz, fazcanj gij faplwd fuzvu hangznieb nangq daengz rog guek de. Laebcaez gij dijci guenjleix dawzfap gamqdingh.


 4. Laebcaez aen gihci ciuqfap henhoh gienzik caeuq vaqgej doxceng. Hawj faplwd youq henhoh ginzcung gienzik、vaqgej sevei mauzdun ndawde engqgya miz gienzvi diegvih, dazyinx caeuq cihciz cungqvunz aeu leix bae gangj ok iugouz、ciuqfap henhoh gienzik, gaijgez ndei gij leih’ik vwndiz ginzcung ceiq gvansim ceiq cigsoh ceiq yienhsaed de.


 Laebhwnj gij cidu dijhi doiq henhoh ginzcung leih’ik miz cozyung hungnaek de, laebhwnj laebcaez doengh gij gihci yawhsien daezsingj sevei mauzdun、gangj ok leih’ik iugouz、 doxyaeng gaeudoeng、gouqcaeq gouqbang, haidoeng diuz roen ginzcung yungh faplwd hezdiuz leih’ik、baujcang gienzik. Dawz daeuj saenq cazcam nabhaeuj fazciva gveijdau bae, baujcang gij iugouz hableix habfap ciuq faplwd gvidingh caeuq cwngzsi couh aeundaej aen gezgoj hableix habfap.


 Laebcaez gij gihci yawhfuengz vaqgej sevei mauzdun cengnauh, laebndei doengh aen gihci gaijgez cengnauh lai cungj lai yiengh, lumjbaenz diuzgaij、cungcaiz、hingzcwng caizgiet、 hingzcwng fuklwnh、susung daengj ndaej doxciep doxrangh、dox hezdiuz de. Gyagiengz gensez gij yinzminz diuzgaij cujciz dwg hangznieb、conhyez de, laebndei gij gunghcoz dijhi yinzminz diuzgaij、hingzcwng diuzgaij、dawzfap diuzgaij ndaej lienzdoengh. Laebndei cungcaiz cidu, hawj cungcaiz engq ndaej vunzlai saenqnyaemh.Laebcaez hingzcwng caizgiet cidu,hawj gij gunghnwngz hingzcwng gihgvanh gaijgez doengh gij minzsw cengnauh caeuq hingzcwng guenjleix hozdung maedcaed doxgven haenx bienq ak.


 Haeujlaeg doicaenh sevei cianh gyoebhab ceihleix, laebcaez gij cidu doeksaed lingjdauj cwzyin.Laebndei yiengh sevei cianh fuengzhen gamhanh dijhi baudaengz gak aen fuengmienh de, mizyauq bae fuengzre vaqgej guenjhanh gij vwndiz yingjyangj sevei andingh de, baujcang yinzminz sengmingh caizcanj ancienz. Ciuqfap yiemzhaenq bae dwkceih doengh gij famhfap famhcoih hozdung dwg bauqlig gungjbu、nangqdaengz hwzsevei、sezgyau caeuq guhndauq guhdoj duzbinj, nyengh mbouj hawj doengh gij neix guh ndaej baenz. Ciuqfap gyaak ceihleix doengh gij cungdenj vwndiz gvendaengz sienghaih gijgwn gijyw ancienz、yingjyangj ancienz swnghcanj、sonjhaih swnghdai vanzging、buqvaih vangjloz ancienz de.Roek、Gyagiengz Gensez Fapceih Gunghcoz Duivuj Cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek, itdingh aeu lai roengzrengz bae daezsang gij swhsiengj cwngci suciz、yezvu gunghcoz naengzlig、cizyez daudwz suijbingz fazci gunghcoz duivuj, roengzrengz gensez aen seveicujyi fazci gunghcoz duivuj doiq dangj、guekgya、 yinzminz、 faplwd cungcig ndeu, vih gyavaiq gensez seveicujyi fapceih guekgya daezhawj gij cujciz caeuq vunzcaiz baujcang rengzrwd.


 1. Gensez aen fapceih cienmonz duivuj suciz sang ndeu. Dawz swhsiengj cwngci gensez baij youq daih’it, gyagiengz lijsiengj saenqniemh gyauyuz, haeujlaeg guh seveicujyi haedsim gyacizgvanh caeuq seveicujyi fapceih leixniemh gyauyuz, genhciz gij saehnieb aen dangj、 leih’ik yinzminz、yenfaz faplwd ceiq sang, gyagiengz gensez aen duivuj laebfap、aen duivuj hingzcwng caepfap、aen duivuj dawzfap. Cadawz gensez gak gaep lingjdauj banhswj laebfap、 caepfap、dawzfap gihgvanh aen gvanhgen neix, doedok cwngci biucinj, dawz doengh boux maenhrox yungh fapceih swhveiz caeuq fapceih fuengsik daeuj doidoengh gunghcoz de sienj daengz lingjdauj gangvih bae. Haidoeng diuz roen hawj gij ganbu caeuq boux miz dungxcaiz ndawgyang laebfap、caepfap、dawzfap bumwnz dem gij ganbu caeuq boux miz dungxcaiz bumwnz wnq miz diuzgen de ndaej dox gyauhliuz.


 Doicaenh fapceih cienmonz duivuj baenz cwnggveih、conhyez、cizyez bae, daezsang cizyez suyangj caeuq conhyez suijbingz. Laebndei gij cidu cinjhaeuj faplwd cizyez, laebcaez aen cidu faplwd cizyez swhgwz gaujsi guekgya dungjyiz haenx, laebhwnj aen cidu hawj boux guhsaeh faplwd daihcaez youq hwnjban gaxgonq guh beizyin. Laebhwnj aen cidu daj ndaw doengh boux lizswh、 fazyoz cien’gya hab diuzgen de ciusou boux guhhong laebfap、 fazgvanh、 genjcazgvanh, haidoeng diuz roen hawj doengh boux ginhdui cienjnieb ganbu miz diuzgen de ndaej haeuj fapceih cienmonz duivuj, laebcaez aen gihci gveihfan youh bienhleih daj bizyezswngh ndaw cwngfaz conhyez ciusou boux miz dungxcaiz. Gyagiengz gensez aen fapceih cienmonz duivuj giz dieg henzguek、giz dieg minzcuz. Gyavaiq laebhwnj gij gihci guenjleix boux guhhong fapceih ndaej hab cizyez daegdiemj de, laebndei cizyez baujcang dijhi, laebhwnj gij conhyez cizvu silez caeuq cienzhong cidu fazgvanh、genjcazgvanh、yinzminz gingjcaz.


 Laebhwnj aen cidu cug gaep genj aeu fazgvanh、genjcazgvanh. Doengh boux fazgvanh、 genjcazgvanh ngamq dang haenx youz gauhgiz yinzminz fazyen、 sengjgaep yinzminz genjcazyen dungjyiz ciuyungh, cienzbouh youq gihcwngz fazyen、genjcazyen dang saeh. Gij fazgvanh、 genjcazgvanh yinzminz fazyen、yinzminz genjcazyen gaepgwnz itbuen daj doengh boux fazgvanh、genjcazgvanh maenhndei yinzminz fazyen、yinzminz genjcazyen gaeplaj genj aeu.


 2. Gyagiengz gensez aen duivuj faplwd fuzvu. Gyagiengz lizswh duivuj swhsiengj cwngci gensez, dawz yungjhu Cungguek Gungcanjdangj lingjdauj、yungjhu seveicujyi fapceih dangguh aen gihbwnj iugouz lizswh coengznieb, lai hawj gyoengq lizswh gagrox caeuq giendingh bae byaij diuz roen seveicujyi fapceih miz Cungguek daegsaek. Laebhwnj aen lizswh duivuj hawj doengh gij sevei lizswh、gunghciz lizswh、gunghswh lizswh ndaej gijndei doxbouj、gezgou hableix de. Daezsang lizswh duivuj yezvu suciz, laebndei gij gihci baujcang caepnieb. Gyagiengz guenjleix lizswh swvusoj, hawj lizswh hezvei miz gij cozyung gaghaed, gveihfan lizswh caepnieb hingzveiz, gamduk lizswh yiemzgek ciuqsouj cizyez daudwz caeuq cizyez cauhsouj, giengzvaq cinjhaeuj、doiqok guenjleix, yiemzgek caephengz gij cidu fadceih famh faplwd famh gvidingh caepnieb. Youq lizswh hangznieb gyagiengz aen dangj gensez, hawj gunghcoz aen dangj mbe ndaej engq gvangq, cietsaed hawj aen dangj cujciz ndaw lizswh swvusoj miz cwngci haedsim cozyung.


 Gak gaep dangj cwng gihgvanh caeuq yinzminz donzdij bujben laeb gunghciz lizswh, giyez ndaej laeb gunghswh lizswh, caeuqfaenh gezcwz lwnhcingq, dawzok faplwd yigen, coicaenh ciuqfap banhsaeh, fuengzre faplwd fung’yiemj. Mingzbeg doekdingh gij faplwd diegvih caeuq gienzleih yivu gunghciz lizswh、gunghswh lizswh, leixswnh gij dijci gihci guenjleix gunghciz lizswh、gunghswh lizswh.


 Fazcanj aen duivuj boux guh goengcingq、boux guh gihcwngz faplwd fuzvu、boux guh yinzminz diuzgaij. Doidoengh gensez aen duivuj boux gagnyienh guh faplwd fuzvu.Laebhwnj aen gihci gikcoi faplwd fuzvu vunzcaiz hamj gihyiz riuzdoengh, cugbouh gaijgez gij vwndiz gihcwngz caeuq giz dieg mbouj gaeuq fatdad faplwd fuzvu swhyenz mbouj gaeuq caeuq gauhdonh vunzcaiz giepnoix.


 3. Cauhmoq gij gihci gungganq fapceih vunzcaiz. Genhciz yungh gij fazyoz swhsiengj Majgwzswhcujyi caeuq gij fapceih lijlun seveicujyi miz Cungguek daegsaek cienz fuengvih bae ciemqlingx gauhyau、gohyenz gihgou fazyoz gyauyuz caeuq fazyoz yenzgiu cindi, gyagiengz fazyoz gihcuj lijlun yenzgiu, cauxbaenz aen seveicujyi fazyoz lijlun dijhi、yozgoh dijhi、 gocwngz dijhi miz Cungguek daegsaek caezcienz ndeu, cujciz biensij caeuq cienzmienh yungh cungj faplwd conhyez haedsim gyaucaiz guekgya dungjyiz de, nabhaeuj ndaw fanveiz dawzfap gaujsi itdingh aeu gauj bae. Genhciz laebhwnj aen daujyang yungh daudwz ganq vunz、dwzyuz guh daih’it neix, doidoengh aen fapceih lijlun seveicujyi miz Cungguek daegsaek neix haeuj ndaw gyaucaiz haeuj ndaw godangz haeuj ndaw uk vunz, gungganq son’gyauq ok doengh boux fapceih vunzcaiz dem ligliengh bwhlaeng sugrox caeuq genhciz aen seveicujyi fapceih dijhi miz Cungguek daegsaek haenx. Gensez aen fapceih vunzcaiz duivuj nangqdaengz rog guek dwg gyoengq boux sugrox gozci faplwd gveihcwz、maenhrox bae cawqleix hongsaeh faplwd nangqdaengz rog guek de.


 Laebcaez aen gihci hawj gyoengq boux cwngfaz bumwnz caeuq fazyoz yenyau、fazyoz yenzgiu gihgou sueng yiengq gyauhliuz, saedhengz aen giva gauhyau caeuq fapceih gunghcoz bumwnz yinzyenz dox binqyungh, cungdenj dajcauh aen fazyozgyah caeuq cien’gya donzdui suijbingz sang cwngci lizcangz giendingh、lijlun goengdaej laegna、sugrox gij guekcingz Cungguek ndeu, gensez aen duivuj boux daiqdaeuz yozsuz、lauxsae guzgan、lauxsae ciennyaemh giemnyaemh suciz sang ndeu.Caet、Gyagiengz Caeuq Gaijndei Dangj Lingjdauj


Cienzmienh Doicaenh Ciuqfap Guenj Guek Aen dangj lingjdauj dwg gij baujcingq ceiq goekgaen cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek、gyavaiq gensez seveicujyi fapceih guekgya. Itdingh aeu gyagiengz caeuq gaijndei aen dangj lingjdauj fapceih gunghcoz, dawz aen dangj lingjdauj gvancez daengz daengx aen gocwngz cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek bae.


 1. Genhciz ciuqfap gaemgienz. Ciuqfap gaemgienz dwg aen gvanhgen ciuqfap guenj guek.Gak gaep dangj cujciz caeuq lingjdauj ganbu aeu laegdaeuq rox daengz, henhoh gij gienzvi yenfaz faplwd couh dwg henhoh gij gienzvi ceiqheiq caezcaemh dangj caeuq yinzminz, henhoh gij viyiemz yenfaz faplwd couh dwg henhoh gij viyiemz ceiqheiq caezcaemh dangj caeuq yinzminz, baujcingq saedhengz yenfaz faplwd couh dwg baujcingq guhbaenz ceiqheiq caezcaemh dangj caeuq yinzminz. Gak gaep lingjdauj ganbu aeu miz aensim gingqcungh ndeilau faplwd, geiqmaenh diuz sienqhoengz faplwd mbouj ndaej hamj、diuz daejsienq faplwd mbouj ndaej bungq, daiqdaeuz ciuqsouj faplwd, daiqdaeuz ciuqfap banhsaeh, mbouj ndaej famhfap bae hengzsawj gienzlig, engq mbouj ndaej aeu vah dingj fap、aeu gienz at fap、vih seicingz uengjfap.


 Laebcaez aen cidu caeuq gunghcoz gihci youz dangj lingjdauj ciuqfap guenj guek, laebndei aen gunghcoz gihci caeuq cwngzsi baujcingq dangj doekdingh gij fuengcim cwngcwz caeuq gezcwz baijbouh ciuqfap guenj guek. Gyagiengz doiq cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek guh dungjyiz lingjdauj、dungjyiz baijbouh、dungjcouz hezdiuz. Laebndei gij gihci dangjveij ciuqfap gezcwz, hawj cwngcwz caeuq faplwd gag fazveih gijak bonjfaenh, coicaenh cwngcwz aen dangj caeuq guekgya faplwd doxlienz doxdoengh. Dangjveij aeu dinghgeiz dingq cwngfaz gihgvanh gunghcoz veibau, guhbaenz gij yienghndei coicaenh goengcingq dawzfap、henhoh faplwd gienzvi. Dangj cwng boux cujyau fucwz de, aeu hengzguh gij cizcwz boux daih’it rapdawz doicaenh fapceih gensez. Gak gaep dangjveij aeu lingjdauj caeuq cihciz gunghvei、 gungcinghdonz、fulenz doengh aen yinzminz donzdij caeuq sevei cujciz neix, youq ndaw ciuqfap guenj guek fazveih cozyung ndei.


 Gij dangj cujciz caeuq dangjyenz ganbu ndaw yinzda、cwngfuj、cwnghez、saemjbuenq gihgvanh、genjcaz gihgvanh, aeu genhgez gvancez gij lijlun caeuq lohsienq fuengcim cwngcwz aen dangj, gvancez gij gezcwz baijbouh dangjveij. Gij dangj cujciz gak gaep yinzda、cwngfuj、 cwnghez、saemjbuenq gihgvanh、genjcaz gihgvanh, aeu lingjdauj caeuq gamduk danhvei bonjfaenh guh yiengh ndei bae ciuqsouj yenfaz faplwd, genhgez cazcawq doengh gij hingzveiz caepfap famhfap、famhfap yungh gienz.


 Cwngfaz veijyenzvei dwg gij cujciz hingzsik dangjveij lingjdauj cwngfaz gunghcoz, itdingh aeu ciengzgeiz genhciz. Gak gaep dangjveij cwngfaz veijyenzvei aeu dawz gunghcoz cungdenj coq youq roengzrengz dawzndei cwngci fueng’yiengq、hezdiuz gak fueng ciznwngz、 dungjcouz cwngfaz gunghcoz、gensez cwngfaz duivuj、dukcoi ciuqfap hengzguh cizcwz、cauxok aen vanzging goengcingq dawzfap fuengmienh, daiqdaeuz ciuqfap banhsaeh, baujcang yenfaz faplwd ndaej cingqdeng dungjyiz bae saedhengz. Gij dangj cujciz cwngfaz gihgvanh aeu laebhwnj laebcaez aen cidu yiengq dangjveij baugau saehhangh hungnaek. Gyagiengz cwngfaz gihgvanh aen dangj gensez, youq fapceih gensez ndawde lai bae fazveih dangj cujciz cwngci baujcang cozyung caeuq dangjyenz senhfungh mozfan cozyung.


 2. Gyagiengz gensez gij fazgveih cidu ndaw dangj. Fazgveih ndaw dangj dwg aen baengzgawq youqgaenj guenj dangj ceih dangj, hix dwg aen baujcang rengzrwd gensez seveicujyi fapceih guekgya.Dangjcangh dwg gij fapgvi ceiq goekgaen ndaw dangj, daengx dangj itdingh aeu bouxboux yiemzgek ciuqguh.Laebndei gij dijci gihci ceiqdingh fapgvi ndaw dangj,lai roengzrengz bae bwh’anq saemjcaz caeuq cekgej fapgvi ndaw dangj, cauxbaenz gij fapgvi cidu dijhi ndaw dangj boiqdauq caezcienz de. Yawjnaek fapgvi ndaw dangj caeuq faplwd guekgya ndaej hamzciep nem hezdiuz, daezsang gij rengzcaephengz fapgvi ndaw dangj, yungh fapgvi ndaw dangj dawz dangj aeu guenj dangj、coengz yiemz ceih dangj doek daengz dieg saed, coicaenh dangjyenz、ganbu daiqdaeuz ciuqsouj guekgya faplwd fapgvi.


 Gijliz aen dangj dwg gij gvigawj ndaw dangj. Dangjgvi dangjgij yiemz gvaq guekgya faplwd, gak gaep cujciz caeuq gyoengq dangjyenz ganbu aen dangj mboujdan aeu guh gij yienghndei ciuqsouj guekgya faplwd, vanzlij aeu ciuq dangjgvi dangjgij aen biucinj engq sang bae yiemzgek iugouz swhgeij, giendingh lijsiengj saenqniemh, hengzguh cunghcij aen dangj, genhgez caeuq gij hingzveiz famh fap famh gijliz guh doucwngh. Doiq gij hingzveiz famh dangjgvi dangjgij haenx itdingh aeu yiemzsuk cawqleix, doiq gij vwndiz loq mizok ngamq mizok haenx itdingh aeu ca mwh caeux ca mwh iq, fuengzre loek iq baenz loek hung、famh gijliz byaij daengz famh faplwd bae.


 Ciuq gijliz ciuq faplwd bae fanjdui caeuq haekfug hingzsizcujyi、gvanhliuzcujyi、 yangjlozcujyi caeuq gij fungheiq saisaengq saj baizciengz, cauxbaenz aen gihci yiemzmaed ciengzgeiz mizyauq.Laebndei caeuq yiemzgek caephengz gak hangh cidu gvidingh gvendaengz lingjdauj ganbu cwngci、gunghcoz、swnghhoz daiyi fuengmienh, roengzrengz cingjceih gak cungj daeggienz hingzveiz. Haeujlaeg bae guh dangjfungh lenzcwng gensez caeuq fanj nduknaeuh doucwngh, yiemzgek doeksaed gij dangjveij cawjdaej cwzyin caeuq gijveij gamduk cwzyin ndaw dangjfungh lenzcwng gensez, doiq sojmiz nduknaeuh hingzveiz caeuq nduknaeuh fwnswj, itdingh aeu ciuq gijliz ciuq faplwd genhgez bae guh fadceih, nyengh mbouj fwngz unq.


 3. Daezsang dangjyenz ganbu gij naengzlig fapceih swhveiz caeuq ciuqfap banhsaeh. Dangjyenz ganbu dwg boux cujciz、boux doidoengh、boux sizcen youqgaenj cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek, aeu gagrox daezsang gij naengzlig yungh fapceih swhveiz caeuq fapceih fuengsik bae gyalaeg gaijgwz、doidoengh fazcanj、vaqgej mauzdun、henhoh onjdingh, gauhgiz ganbu daegbied aeu caenndang guhyiengh、aeu baihgwnz daiq baihlaj. Dawz gij cingzyauq fapceih gensez dangguh aen neiyungz youqgaenj dagrau gunghcoz caensaed cingzcik gak gaep lingjdauj banhswj caeuq lingjdauj ganbu, nabhaeuj cwngciz gaujhaed cijbyauh dijhi bae. Dawz ndaej mbouj ndaej ciuqsouj faplwd、ciuqfap banhsaeh dangguh aen neiyungz youqgaenj gaujcaz ganbu, youq mwh diuzgen doxdoengz, sien daezswng boux ganbu fapceih suyangj ndei、ciuqfap banhsaeh naengzlig ak de. Doiq doengh boux ganbu daeggienz swhsiengj youqgaenj、fapceih gvanhnen mbangnyieg de aeu guh bihbingz gyauyuz, danghnaeuz mbouj gaijcingq couh diuh ok lingjdauj gangvih.


 4. Doicaenh gihcwngz ceihleix baenz fapceih bae. Cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek, giekdaej youq gihcwngz, gunghcoz cungdenj youq gihcwngz. Hawj gihcwngz dangj cujciz youq cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek ndawde fazveih candou baujleij cozyung, gyaak gij fapceih gvanhnen gihcwngz ganbu、gyaak gij yisiz fapceih vih beksingq, daezsang gij naengzlig ciuqfap banhsaeh. Gyagiengz gensez gihcwngz fapceih gihgou, hawj gihcwngz fapceih duivuj bienq ak, laebhwnj aen fapceih gunghcoz gihci cungsim senj roengz laj、ligliengh cuengq roengz laj, gaijndei gihcwngz giekdaej sezsih caeuq canghbei diuzgen, doicaenh gij hozdung hawj fapceih ganbu roengz gihcwngz bae.


 5. Haeujlaeg doicaenh ciuqfap guenj gindui coengz yiemz guenj ginhdui.Dangj doiq ginhdui cezdui lingjdauj dwg gij haedsim caeuq gaenbonj iugouz ciuqfap guenj ginhdui. Ndaetndaet hopheux gij muzbyauh aen dangj youq hingzseiq moq hawj ginhdui bienq ak, daj cienzmienh gyagiengz gensez ginhdui gwzmingva、yendaiva、cwnggveihva bae naemj, cauhmoq fazcanj gij lijlun caeuq sizcen ciuqfap guenj ginhdui, laebhwnj laebndei aen ginhsw fapceih dijhi miz Cungguek daegsaek, daezsang gij suijbingz gozfangz caeuq ginhdui gensez fazciva.


 Genhciz youq gwnz fapceih gveijdau, youh ndei youh maenh bae doicaenh gozfangz nem ginhdui gaijgwz, gyalaeg bae gaijgwz ginhdui lingjdauj cijveih dijci、ligliengh gezgou、cwngcwz cidu doengh fuengmienh neix, gyavaiq laebndei caeuq fazcanj gij ginhsw cidu seveicujyi miz Cungguek daegsaek.


 Laebcaez gij ginhsw fazgveih cidu dijhi hab’wngq ciuhneix ginhdui gensez caeuq hoenxciengq iugouz de, yiemzgek gveihfan gij gienzhanh caeuq cwngzsi ceiqdingh ginhsw fazgveih cidu, dawz sojmiz ginhsw gveihfansing vwnzgen nabhaeuj saemjcaz fanveiz, laebndei saemjcaz cidu, hawj ginhsw fazgveih cidu engqgya gohyoz、miz cimdoiq、habyungh.


 Genhciz aen dietlwd coengz yiemz guenj ginhdui, gyarengz bae caephengz ginhsw fazgveih, mingzbeg doekdingh caepfap cwzyin, laebndei caepfap cidu, laebcaez caepfap gamduk gihci, yiemzgek cwzyin gyaepcaz, doidoengh ciuqfap guenj ginhdui doek daengz dieg saed.


 Laebcaez gij dijci ginhsw fazci gunghcoz, laebhwnj laebndei lingjdauj gihgvanh fazci gunghcoz gihgou. Gaijgwz ginhsw dawzfap dijci gihci, laebndei gij ginhsw saemjbuenq、genjcaz cidu dungjyiz lingjdauj haenx, henhoh gozfangz leih’ik, baujcang gienzik habfap bouxbing, fuengzre dwkceih famhfap famhcoih. Laebhwnj aen cidu ginhsw faplwd guvwn, youq gak gaep lingjdauj gihgvanh laeb ginhsw faplwd guvwn, laebndei gij cidu youq seiz gezcwz caeuq ginhsw hengzdoengh hungnaek miz faplwd cazcam baujcang.Gaijgwz ginhdui gijgenj genhcaz dijci.


 Hawj guenbing engq miz fapceih leixniemh caeuq fapceih suyangj, dawz hagsib faplwd cihsiz nabhaeuj ginhdui yenyau gyauyuz dijhi、ganbu lijlun hagsib nem budui gyauyuz yinlen dijhi bae, lied baenz monz go ginhdui yenyau yozyenz itdingh aeu hag caeuq gij neiyungz budui guenbing aeu hag aeu lienh. Laebndei gij gihci gungganq ginhsw faplwd vunzcaiz.Gyagiengz yenzgiu ginhsw fapceih lijlun.


 6. Ciuqfap baujcang gij sizcen “aen guekgya ndeu song cungj cidu” caeuq doicaenh guekcoj dungjyiz. Genhciz yenfaz gij faplwd diegvih ceiq sang caeuq faplwd yauqlig ceiq sang de, cienzmienh cinjdeng bae gvancez gij fuengcim “aen guekgya ndeu song cungj cidu”、“vunz Yanghgangj guenjleix Yanghgangj”、“vunz Aumwnz guenjleix Aumwnz”、gag guenj cingzdoh gig sang, yiemzgek ciuq yenfaz caeuq gihbwnjfaz banhsaeh, laebndei gij cidu caeuq gihci nem gihbwnjfaz saedhengz mizgven de, ciuqfap hengzsawj gij gienzlig cunghyangh, ciuqfap baujcang gag guenj cingzdoh gig sang, cihciz daegbied hingzcwnggih hingzcwng cangjgvanh caeuq cwngfuj ciuqfap gaemgienz, baujcang diegndaw caeuq Yanghgangj、Aumwnz ginghmou gvanhaeh fazcanj nem gak lingjyiz gyauhliuz gapguh, fuengzre caeuq fanjdui seiqlig baihrog gauxca hongsaeh Gangj Au, baujciz Yanghgangj、Aumwnz ciengzgeiz hwnghoengh onjdingh.


 Yungh fapceih fuengsik daeuj gyamaenh caeuq gyalaeg song hamq gvanhaeh hozbingz fazcanj, laebndei gij faplwd fapgvi nangqdaengz Daizvanh de, ciuqfap gveihfan caeuq baujcang song hamq yinzminz gvanhaeh、 doicaenh song hamq gyauhliuz gapguh. Yungh faplwd soujduenh daeuj henhoh gij yenzcwz aen Cungguek ndeu、fanjdui “Daizduz”, gyalai gij nyinhrox caezcaemh dwg henhoh aen Cungguek ndeu de, doicaenh guekcoj hozbingz dungjyiz.


 Ciuqfap baujhoh gienzik beixnuengx Yanghgangj Aumwnz、beixnuengx Daizvanh. Gyagiengz diegndaw caeuq Yanghgangj dem Aumwnz、daluz caeuq Daizvanh doxgap caepfap dawzfap, doxcaemh dwkceih gij famhcoih hozdung hamj gyaiq.


 7. Gyagiengz gij faplwd gunghcoz nangqdaengz rog guek.Hab’wngq doiq rog hailangh mboujduenh gyalaeg, laebndei gij faplwd fapgvi dijhi nangqdaengz rog guek, coicaenh laebhwnj yiengh ginghci dijci moq hailangh de. Cizgiz caeuqfaenh ceiqdingh gozci gveihcwz, doidoengh ciuqfap cawqleix gij hongsaeh ginghci、sevei nangqdaengz rog guek de, hawj guek raeuz youq ndaw hongsaeh gozci faplwd engqgya miz gienzgangjvah caeuq miz rengzyingjyangj, yungh faplwd soujduenh henhoh cawjgienz、ancienz、fazcanj leih’ik guek raeuz. Giengzvaq gij faplwd fuzvu nangq daengz rog guek de, henhoh gij leih’ik cingqdangq gunghminz、fazyinz guek raeuz youq rog guek caeuq gunghminz、fazyinz rog guek youq guek raeuz de, ciuqfap henhoh gij leih’ik beixnuengx youq rog guek. Gyalaeg dawzfap lingjyiz guh gozci doxgap, laebndei gij dawzfap doxbang dijci guek raeuz, hawj gozci dawzfap doxbang guh ndaej engq gvangq. Lai guh fanj nduknaeuh gozci doxgap, gyarengz bae gyaep dauq gij cienz famhfap aeundaej coq youq rog guek、gij vunz famhfap deuz bae rog guek. Cizgiz caeuqfaenh gij gozci doxgap caepfap ancienz, caezcaemh dwkceih bauqlig gungjbu seiqlig、minzcuz faenmbek seiqlig、cunghgyau gizdonh seiqlig caeuq buenq doeg coujswh、hamj guek miz cujciz famhcoih.


 Gak gaep dangjvei aeu cienzmienh cinjdeng bae gvancez gij cingsaenz aen gvidingh neix, laebcaez gij gihci doeksaed cwzyin dangjveij dungjyiz lingjdauj caeuq gak fueng faengoeng fucwz、 caez ca caemh guenj de, ceiqdingh saedhengz fueng’anq, saedbauj gak hangh baijbouh doek daengz dieg saed.


 Daengx dangj dungzci caeuq daengx guek gak cuz yinzminz aeu gaenjmaed doxgiet youq seiqhenz aen dangj cunghyangh aeu Siz Ginbingz dungzci guh cungjsuhgi neix, yaengxsang mbaw geiz hungmbwk seveicujyi miz Cungguek daegsaek, cizgiz gyahaeuj ndaw aen sizcen hungmbwk cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek bae, hailoh baenaj, netsaed guh hong, vih gensez aen Cungguek gangj fapceih bae buekguh!

Aen Gangjmingz GvendaengzCunghgung


Cunghyangh Aen Gietdingh Gvendaengz Doengh


Aen Vwndiz Hungnaek Cienzmienh Doicaenh


Ciuqfap Guenj GuekSiz Ginbingz
 Ndaej cunghyangh cwngcigiz dak hawj, gou couh gij cingzgvang dajgaujCunghgung Cunghyangh Aen Gietdingh Gvendaengz Doengh Aen Vwndiz Hungnaek Cienzmienh Doicaenh Ciuqfap Guenj Guekyiengq cienzhoih guh gangjmingz.It、Gvendaengz Gij Beigingj Caeuq Gocwngz


Dajgauj Aen Gietdingh Cienzhoih Cibbet Gaiq Sam Cung Cienzhoih aen dangj gvaqlaeng, cunghyangh couh doenghfwngz yenzgiu caeuq ngeixnaemj aen lwnhdaez Cibbet Gaiq Seiq Cung Cienzhoih aen dangj.Cibbet Daih aen dangj daezok le aen muzbyauh haenqguh cienzmienh hwnqbaenz aen biengz siujgangh, Cibbet Gaiq Sam Cung Cienzhoih aen dangj doiq cienzmienh gyalaeg gaijgwz guh ok le caengzdingj sezgi, saedyienh aen muzbyauh haenqguh neix, doeksaed aen caengzdingj sezgi neix, aeu daj fapceih fuengmienh daezhawj gij baujcang baengh ndaej.
 
Cibbet Daih aen dangj daezok, fapceih dwg gij gihbwnj fuengsik guenj guek leix cwng, aeu gyavaiq gensez seveicujyi fapceih guekgya, cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek
;daengz 2020 nienz, ciuqfap guenj guek gihbwnj fanghloz cienzmienh doeksaed, fapceih cwngfuj gihbwnj laebbaenz, rengzgoengsaenq dawzfap mboujduenh daezsang, vunzgienz ndaej daengz cietsaed gingqcungh caeuq baujcang.Cibbet Gaiq Sam Cung Cienzhoih aen dangj caenh’itbouh daezok, gensez fapceih Cungguek, itdingh aeu genhciz ciuqfap guenj guek、ciuqfap gaemgienz、 ciuqfap hingzcwng doengzcaez doicaenh, genhciz fapceih guekgya、fapceih cwngfuj、fapceih sevei itheij gensez. Cienzmienh gvancez doeksaed doengh gij baijbouh caeuq iugouz neix, gvanhaeh daengz gyavaiq gensez seveicujyi fapceih guekgya, gvanhaeh daengz doeksaed gij caengzdingj sezgi cienzmienh gyalaeg gaijgwz, gvanhaeh daengz gij saehnieb yiengh seveicujyi miz Cungguek daegsaek fazcanj gyaeraez.


 Faplwd dwg gij doxgaiq youqgaenj yungh daeuj guenj guek, fapceih dwg gij ingbaengh youqgaenj guekgya ceihleix dijhi caeuq ceihleix naengzlig.Cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek, dwg gij gaenbonj iugouz gaijgez baenzroix vwndiz hungnaek saehnieb dangj caeuq guekgya fazcanj dangqnaj bungzdaengz haenx, dwg gij gaenbonj iugouz gaijfang caeuq gyaak sevei vuedlig、coicaenh sevei goengbingz cwng’yi、henhoh sevei doxhuz onjdingh、saedbauj dangj caeuq guekgya ciengzgeiz andingh. Yaek doidoengh ginghci sevei guek raeuz laebdaeb cangqheiq fazcanj, mboujduenh haigvangq gij fazcanj cenzgingj engqgya gvangqlangh aen saehnieb yiengh seveicujyi miz Cungguek daegsaek, couh itdingh aeu cienzmienh doicaenh seveicujyi fapceih guekgya gensez, coengz fapceih fuengmienh bae vih gaijgez doengh gij vwndiz neix daezhawj cungj fueng’anq guh baenz cidu de.


 Gaijgwz hailangh doxdaeuj, dangj raeuz itcig gig yawjnaek fapceih.1978 nienz 12 nyied, Dwng Siujbingz dungzci couh vixok“Wnggai comzrengz ceiqdingh hingzfaz、minzfaz、 susungfaz caeuq gizyawz gak cungj faplwd noix mbouj ndaej de, lumjbaenz gunghcangjfaz、 yinzminz gunghse faz、swnhlinzfaz、caujyenzfaz、vanzging baujhu faz、lauzdungfaz、vunz guek rog douzswh faz daengjdaengj, ginggvaq itdingh minzcuj cwngzsi daujlun doenggvaq, doengzseiz gyagiengz genjcaz gihgvanh caeuq dawzfap gihgvanh, guh daengz miz fap ndaej ciuq, miz fap biet ciuq、caepfap biet yiemz, famhfap biet caz.” Cibhaj Daih aen dangj daezok ciuqfap guenj guek、gensez seveicujyi fapceih guekgya, giengzdiuh ciuqfap guenj guek dwg gij gihbwnj fanghloz aen dangj lingjdauj yinzminz ceihleix guekgya, dwg gij gwzgvanh sihyau fazcanj seveicujyi hawciengz ginghci, dwg geiqhauh youqgaenj sevei vwnzmingz cinbu, dwg gij baujcang youqgaenj guekgya ciengzgeiz andingh. Cibroek Daih aen dangj daezok, fazcanj seveicujyi minzcuj cwngci, ceiq gaenbonj dwg aeu dawz genhciz aen dangj lingjdauj、yinzminz danggya guhcawj caeuq ciuqfap guenj guek ndeindei dungjyiz hwnjdaeuj. Cibcaet Daih aen dangj daezok, ciuqfap guenj guek dwg gij gihbwnj iugouz seveicujyi minzcuj cwngci, giengzdiuh aeu cienzmienh doeksaed gij gihbwnj fanghloz ciuqfap guenj guek, gyavaiq gensez seveicujyi fapceih guekgya. Cibbet Daih aen dangj giengzdiuh, aeu engqgya yawjnaek fazveih fapceih youq ndaw guekgya ceihleix caeuq sevei guenjleix gij cozyung youqgaenj de.
 
Cibbet Daih aen dangj doxdaeuj, dangj cunghyangh gig yawjnaek ciuqfap guenj guek, giengzdiuh doeksaed ciuqfap guenj guek gihbwnj fanghloz, gyavaiq gensez seveicujyi fapceih guekgya, itdingh aeu cienzmienh doicaenh gij cincwngz gohyoz laebfap
、yiemzgek caepfap、 goengcingq dawzfap、cienzminz soujfap, giengzdiuh genhciz aen dangj lingjdauj, engqgya yawjnaek gaijndei gij lingjdauj fuengsik caeuq gaemgienz fuengsik aen dangj;ciuqfap guenj guek, sien dwg ciuq yenfaz guenj guek;ciuqfap gaemgienz, gvanhgen dwg ciuq yenfaz gaemgienz; youq laj hingzseiq moq, dangj raeuz aeu hengz ndei gij cizcwz hungnaek gaemgienz hwng guek, itdingh aeu gaengawq dangjcangh coengz yiemz guenj dangj、gaengawq yenfaz guenj guek leix cwng;dangj lingjdauj yinzminz ceiqdingh yenfaz caeuq faplwd, dangj lingjdauj yinzminz caephengz yenfaz caeuq faplwd, dangj bonjndang itdingh aeu youq ndaw fanveiz yenfaz caeuq faplwd hozdung, caencingq guh daengz dangj lingjdauj laebfap、baujcingq caepfap、daiqdaeuz soujfap.


 Seizneix, cienzmienh hwnqbaenz aen biengz siujgangh haeuj daengz aen gaihdon gietdinghsingq, gaijgwz haeuj daengz aen seizgeiz gung ndongj caeuq giz raemxlaeg.Aen dangj raeuz mienhdoiq gij yinvu gaijgwz fazcanj onjdingh gig naek doenghbaez caengz miz gvaq、 mauzdun fung’yiemj diuhcan gig lai doenghbaez caengz miz gvaq, gij diegvih ciuqfap guenj guek youq daengxbuenz gunghcoz dangj caeuq guekgya ndawde engqgya doedok、cozyung engqgya hungnaek. Cienzmienh coicaenh ciuqfap guenj guek dwg gij canloz vwndiz hungnaek gvanhaeh daengz dangj raeuz gaemgienz hwng guek、gvanhaeh daengz yinzminz an’onj vuenyungz、 gvanhaeh daengz dangj caeuq guekgya ciengzgeiz andingh, dwg aen fuengmienh youqgaenj laebndei caeuq fazcanj aen cidu seveicujyi miz Cungguek daegsaek、doicaenh guekgya ceihleix dijhi caeuq ceihleix naengzlig yendaiva. Raeuz aeu saedyienh baenzroix canloz baijbouh Cibbet Daih caeuq Cibbet Gaiq Sam Cung Cienzhoih aen dangj guh ok haenx, cienzmienh hwnqbaenz aen biengz siujgangh、saedyienh aen loqsiengj Cungguek Cunghvaz minzcuz fukhwng hungmbwk neix, cienzmienh gyalaeg gaijgwz、laebndei caeuq fazcanj aen cidu seveicujyi miz Cungguek daegsaek, couh itdingh aeu youq cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek fuengmienh guh ok cungjdaej baijbouh、yungh cosih cietsaed、yamq ok yamqdin maenhsaed.


 Gaengawq yiengh ngeixnaemj neix, bineix 1 nyied, cunghyangh cwngcigiz gietdingh, Cibbet Gaiq Seiq Cung Cienzhoih cungdenj yenzgiu cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek vwndiz doengzseiz guh ok gietdingh. Vih neix, laebbaenz aen cuj hwnjgauj vwnzgen, youz gou dang cujcangj, Cangh Dwzgyangh dungzci、Vangz Gizsanh dungzci dang fucujcangj, doxgven bumwnz fucwz dungzci、song boux lingjdauj ndaw sengj camgya, youq cunghyangh cwngcigiz cangzveijvei lingjdauj baihlaj guh vwnzgen hwnjgauj gunghcoz.
 
1 nyied 27 hauh, dangj cunghyangh fatok
Aen Dunghcih Gvendaengz Doiq Gij Vwndiz Cibbet Gaiq Seiq Cung Cienzhoih Yenzgiu Cienzmienh Doicaenh Ciuqfap Guenj Guek Cam’aeu Yigen. 2 nyied 12 hauh, aen cuj hwnjgauj vwnzgen ciuhai baez daih’it daengxcungq veiyi, vwnzgen hwnjgauj gunghcoz cingqsik haidoengh. 2 nyied 18 hauh daengz 25 hauh,aen cuj hwnjgauj vwnzgen cujbaenz 8 aen diuyenzcuj bae 14 aen sengj gih si guh diuyenz.
 
Coengz gij yigen gak fuengmienh fanjgvei daeuj de caeuq gij cingzgvang saeddeih diuyenz daeuj yawj, daihgya doengzcaez nyinhnaeuz, Cibbet Gaiq Seiq Cung Cienzhoih aen dangj yenzgiu gij vwndiz cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek doengzseiz guh ok gietdingh, yiyi hungnaek youh gyaeraez, hab gij sihyau saehnieb dangj caeuq guekgya fazcanj, hab gij maqmuengh daengx dangj daengx guek gak cuz yinzminz. Daihgya bujben maqmuengh doenggvaq aen gietdingh neix mingzbeg doekdingh gij cijdauj swhsiengj caeuq cungjdaej iugouz cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek, laegdaeuq gangjmingz gij gvanhaeh aen dangj lingjdauj caeuq ciuqfap guenj guek daengj gij lijlun hungnaek caeuq sizcen vwndiz hungnaek fapceih gensez, cimdoiq fapceih gunghcoz ndawde gij vwndiz doedok ginzcung fanjyingj haenqrem de daezok cosih mizrengz, doiq gensez seveicujyi fapceih guekgya guh ok caengzdingj sezgi.


 Aen cuj hwnjgauj vwnzgen laebbaenz doxdaeuj 8 ndwen lai seizgan ndawde, haeujlaeg diucaz yenzgiu, gvangqlangh cam’aeu yigen, guh ciendaez lwnhcingq, fanfoek yaenglwnh coihgaij. Ndawde, cunghyangh cwngcigiz cangzveijvei ciuhai 3 baez veiyi、cunghyangh cwngcigiz ciuhai 2 baez veiyi faenbied saemjlwnh aen gietdingh cienzhoih. 8 nyied co, gietdingh faenh gauj cam’aeu yigen fat roengz itdingh fanveiz ndaw dangj cam’aeu yigen, baudaengz cam’aeu gij yigen dungzci laux ndaw dangj, vanzlij cienmonz dingqaeu le gij yigen gak minzcuj dangjbai cunghyangh、bouxfucwz daengx guek gunghsanghlenz caeuq boux mbouj haeuj dangjbai.


 Coengz gij cingzgvang fanjgvei daeuj yawj, gak fuengmienh doengzcaez nyinhnaeuz, aen gietdingh cienzhoih cigsoh mienhdoiq gij vwndiz doedok ndaw fapceih gensez lingjyiz guek raeuz, ndwn din youq gwnz saedceiq seveicujyi fapceih gensez guek raeuz, mingzbeg daezok le gij cijdauj swhsiengj、cungj muzbyauh、gihbwnj yenzcwz gvendaengz cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek, daezok le baenzroix gvanhdenj moq、banhfap moq gvendaengz ciuqfap guenj guek, hoizdap le gij gvanhaeh ndawgyang dangj lingjdauj caeuq ciuqfap guenj guek daengj baenzroix lijlun hungnaek caeuq sizcen vwndiz hungnaek, doiq gohyoz laebfap、yiemzgek caepfap、 goengcingq dawzfap、cienzminz soujfap、fapceih duivuj gensez、gyagiengz caeuq gaijndei dangj lingjdauj cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek guh ok le cienzmienh baijbouh, miz cimdoiqsingq bae hoizwngq le gij singhemq yinzminz ginzcung caeuq gij gvansim ndawbiengz. Gak fuengmienh doengzcaez nyinhnaeuz, aen gietdingh cienzhoih ronghsien daezok aen lwnhduenh hungnaek genhciz byaij diuz roen seveicujyi fapceih miz Cungguek daegsaek、gensez aen seveicujyi fapceih dijhi miz Cungguek daegsaek, mingzbeg doekdingh gij singciz、 fueng’yiengq、roenloh、bajbingq gensez seveicujyi fapceih guekgya, bietdingh yaek mizrengz bae doicaenh seveicujyi fapceih guekgya gensez.


 Youq aen ndaw gocwngz cam’aeu yigen, gak fuengmienh daezok le haujlai yigen caeuq genyi ndei.Cunghyangh naeuz hawj aen cuj hwnjgauj vwnzgen nyinhcaen leix ok caeuq yenzgiu doengh gij yigen caeuq genyi neix. Aen cuj hwnjgauj vwnzgen doiq aen gietdingh cienzhoih guh ok coihgaij youqgaenj.Ngeih、Gvendaengz Gij Cungjdaej Gvaenghgyaq Caeuq


Cujyau Neiyungz Aen Gietdingh Cienzhoih Cunghyangh cwngcigiz nyinhnaeuz,cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek nangqdaengz gaijgwz fazcanj onjdingh、guenj dangj guenj guek guenj ginh、neicwng vaigyauh gozfangz daengj gak aen lingjyiz, itdingh aeu ndwn din youq daengxbuenz caeuq gyaeraez daeuj dungjcouz maeuzveh. Aen gietdingh cienzhoih wnggai geizhauh ronghsien bae cimdoiq gij lijlun hungnaek caeuq sizcen vwndiz hungnaek fapceih gensez guh ok hoizdap, gawq cungfaen haengjdingh gij cingzcik caeuq gingniemh seveicujyi fapceih gensez guek raeuz, youh cimdoiq yienhsaed vwndiz daezok gij gvanhdenj moq banhfap moq miz gaijgwz cauhmoq cingsaenz haenx; gawq gaemdawz gij gvanhgen fapceih gensez, youh daejyienh gij daengxbuenz iugouz saehnieb dangj caeuq guekgya fazcanj;gawq aeu ndwn youq diegsang、guhndei caengzdingj sezgi, youh lauxlaux saedsaed bae guh、guh daengz cietsaed guenj yungh;gawq gangj gij cingzyauq dangqnaj, youh gouz gij yaugoj ciengzgeiz.


 Aen gietdingh cienzhoih hwnjgauj doedok le gij ngeixnaemj 5 aen fuengmienh. It dwg gvancez gij cingsaenz Cibbet Daih caeuq Cibbet Gaiq Sam Cung Cienzhoih aen dangj, gvancez Cibbet Daih aen dangj doxdaeuj gij gunghcoz baijbouh dangj cunghyangh, daejyienh cienzmienh hwnqbaenz aen biengz siujgangh、cienzmienh gyalaeg gaijgwz、cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek gij lozciz lienzhaeh “sam aen cienzmienh” neix. Ngeih dwg hopheux gij cungjdaej baijbouh aen saehnieb seveicujyi miz Cungguek daegsaek, daejyienh doicaenh gak lingjyiz gaijgwz fazcanj doiq daezsang fapceih suijbingz miz gij iugouz de, cix mbouj dwg couh fapceih lwnh fapceih.Sam dwg fanjyingj gij gihbwnj gwzgiz fapceih gunghcoz seizneix, coengz laebfap、 caepfap、dawzfap、soujfap 4 aen fuengmienh guh ok gunghcoz baijbouh. Seiq dwg genhciz gaijgwz fueng’yiengq、vwndiz daujyiengq, hab’wngq gij iugouz doicaenh guekgya ceihleix dijhi caeuq ceihleix naengzlig yendaiva, cigsoh mienhdoiq gij vwndiz doedok ndaw lingjyiz fapceih gensez, hoizwngq gij maqmuengh yinzminz ginzcung, roengzrengz daezok gij gaijgwz banhfap doiq ciuqfap guenj guek miz yiyi youqgaenj de. Haj dwg ndwn din youq gij guekcingz guek raeuz, coengz saedceiq haidin, genhciz byaij diuz roen fapceih seveicujyi miz Cungguek daegsaek, gawq caeuq seizdaih caez baenaj、daejyienh seizdaih cingsaenz, youh mbouj ciuqbuen ciuqcau gij vunqsik guek wnq.


 Aen gietdingh cienzhoih gungh faen baenz sam aen banjgvaij hung. Gij vahhaidaeuz caeuq daih’it bouhfaenh gapbaenz aen banjgvaij daih’it, dwg cungjlwnh. Daih’it bouhfaenh geizhauh ronghsien bae daezok genhciz byaij diuz roen fapceih seveicujyi miz Cungguek daegsaek、gensez aen fapceih dijhi seveicujyi miz Cungguek daegsaek、gensez seveicujyi fapceih guekgya, lwnhgangj gij yiyi hungnaek、cijdauj swhsiengj、cungj muzbyauh、gihbwnj yenzcwz cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek, lwnhgangj gij gohyoz neihanz aen fapceih dijhi seveicujyi miz Cungguek daegsaek, lwnhgangj gij gvanhaeh aen dangj lingjdaeuj caeuq ciuqfap guenj guek daengj vwndiz hungnaek.


 Daihngeih bouhfaenh daengz daihhaj bouhfaenh gapbaenz aen banjgvaij daihngeih, coengz gij gihbwnj gwzgiz fapceih gunghcoz seizneix haidin, doiq gohyoz laebfap、yiemzgek caepfap、goengcingq dawzfap、cienzminz soujfap guh lwnhgangj caeuq baijbouh. Daihngeih bouhfaenh gangj laebndei gij seveicujyi faplwd dijhi miz Cungguek daegsaek aeu yenfaz guh haedsim de、gyagiengz hengzguh yenfaz, coengz laebcaez yenfaz saedhengz caeuq gamduk cidu、 laebndei laebfap dijci、 haeujlaeg doicaenh gohyoz laebfap minzcuj laebfap、 gyagiengz cungdenj lingjyiz laebfap 4 aen fuengmienh daeuj gangj, doiq yenfaz saedhengz caeuq gamduk daezok gihbwnj iugouz caeuq gidij banhfap, doenggvaq baijbouh cungdenj lingjyiz laebfap daejyienh gij gvanhaeh ndawgyang ciuqfap guenj guek caeuq cungjdaej baijbouh seveicujyi saehnieb miz Cungguek daegsaek. Daihsam bouhfaenh gangj haeujlaeg doicaenh ciuqfap hingzcwng、gyavaiq gensez fapceih cwngfuj, coengz ciuqfap cienzmienh hengzguh cwngfuj ciznwngz、laebcaez ciuqfap gezcwz gihci、gyalaeg hingzcwng caepfap dijhi gaijgwz、genhciz yiemzgek gveihfan goengcingq vwnzmingz caepfap、giengzvaq doiq hingzcwng gienzlig guh hanhhaed caeuq gamduk、cienzmienh doicaenh cwng’vu goenghai 6 aen fuengmienh daeuj gangj. Daihseiq bouhfaenh gangj baujcingq goengcingq dawzfap、daezsang rengzgoengsaenq dawzfap, coengz laebndei aen cidu saedbauj ciuqfap duzliz goengcingq hengzsawj gienzsaemjbuenq caeuq gienzgenjcaz、gaijndei dawzfap cizgenz boiqceiq、doicaenh yiemzgek dawzfap、baujcang yinzminz ginzcung caeuqfaenh dawzfap、gyagiengz vunzgienz dawzfap baujcang、gyagiengz doiq dawzfap hozdung guh gamduk 6 aen fuengmienh daeuj gangj. Daihhaj bouhfaenh gangj gyaak cienzminz fapceih gvanhnen、doicaenh fapceih sevei gensez, coengz doidoengh daengx biengz laebhwnj fapceih yisiz、doicaenh lai caengz lai lingjyiz ciuqfap ceihleix、gensez aen faplwd fuzvu dijhi caezcienz、laebcaez aen gihci ciuqfap henhoh gienzleih caeuq vaqgej cengnauh 4 aen fuengmienh daeuj gangj.


 Daihroek bouhfaenh、daihcaet bouhfaenh caeuq vahgietsat gapbaenz aen banjgvaij daihsam. Daihroek bouhfaenh gangj gyagiengz fapceih gunghcoz duivuj gensez, coengz gensez aen fapceih cienmonz duivuj suciz sang、gyagiengz faplwd fuzvu duivuj gensez、cauhmoq aen gihci gungganq fapceih vunzcaiz 3 aen fuengmienh daeuj gangj. Daihcaet bouhfaenh gangj gyagiengz caeuq gaijndei dangj bae lingjdauj cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek, coengz genhciz ciuqfap gaemgienz、gyagiengz gensez fazgveih cidu ndaw dangj、daezsang gij fapceih swhveiz caeuq ciuqfap banhsaeh naengzlig dangjyenz ganbu、doicaenh gihcwngz ceihleix bienq fapceih bae、haeujlaeg doicaenh ciuqfap guenj ginhdui coengz yiemz guenj ginhdui、ciuqfap baujcang hengzguh “aen guek ndeu song cungj cidu” caeuq doicaenh guekcoj dungjyiz、 gyagiengz gij hong faplwd nangqdaengz rog guek 7 aen fuengmienh daeuj gangj. Doeklaeng, haucauh daengx dangj daengx guek vih gensez fapceih Cungguek bae buekguh.Sam、Gvendaengz Geij Aen Vwndiz


Aeu Gangjmingz De Daih’it, gij gvanhaeh aen dangj lingjdauj caeuq ciuqfap guenj guek. Gij gvanhaeh aen dangj caeuq fapceih dwg gij haedsim vwnzdiz fapceih gensez.Cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek gienh daihsaeh neix ndaej mbouj ndaej guh ndei, ceiq gvanhgen dwg fueng’yiengq deng mbouj deng、cwngci baujcingq dwg mbouj dwg giengiengz mizrengz, gidij gangj couh dwg aeu genhciz aen dangj lingjdauj, genhciz aen seveicujyi cidu miz Cungguek daegsaek, gvancez gij seveicujyi fapceih lijlun miz Cungguek daegsaek. Aen dangj lingjdauj dwg yiengh seveicujyi miz Cungguek daegsaek gij daegcwng ceiq bonjciz de, dwg seveicujyi fapceih gij baujcingq ceiq gaenbonj de.Aen cidu yiengh seveicujyi miz Cungguek daegsaek dwg gij giekdaej gaenbonj cidu aen fapceih dijhi seveicujyi miz Cungguek daegsaek, dwg gij gaenbonj cidu baujcang cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek. Gij fapceih lijlun seveicujyi miz Cungguek daegsaek dwg gij lijlun cijdauj caeuq gohyoz yienzleix cengjdaemx aen fapceih dijhi seveicujyi miz Cungguek daegsaek, dwg gij hengzdoengh ceijnamz cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek. 3 aen fuengmienh neix saedceiq dwg gij haedsim neiyungz youqgaenj diuz roen fapceih seveicujyi miz Cungguek daegsaek, gvidingh caeuq saedbauj le gij cidu suzsing caeuq fueng’yiengq baenaj aen fapceih dijhi

 
seveicujyi miz Cungguek daegsaek.


 Aen gietdingh cienzhoih mingzbeg daezok, genhciz aen dangj lingjdauj, dwg gij gaenbonj iugouz seveicujyi fapceih, gij gaenbonj、minghmeg aen dangj caeuq guekgya youq gizneix, nangqdaengz gij leih’ik、vuenyungz daengx guek gak cuz yinzminz, dwg gij eiqsei ndaw daezmoeg cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek wnggai miz de;aen dangj lingjdauj caeuq seveicujyi fapceih doxdoengz, seveicujyi fapceih itdingh aeu genhciz aen dangj lingjdauj, gij lingjdauj aen dangj itdingh aeu baenghgauq seveicujyi fapceih. Aen gietdingh cienzhoih hopheux gyagiengz caeuq gaijndei aen dangj lingjdauj cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek daezok “sam dungjyiz”、“seiq maenhrox”, doengzseiz hidungj bae guh ok le baijbouh.


 Dawz genhciz aen dangj lingjdauj、yinzminz danggya guhcawj、ciuqfap guenj guek ndeindei dungjyiz hwnjdaeuj, dwg guek raeuz seveicujyi fapceih gensez diuz gihbwnj gingniemh ndeu. Yenfaz guek raeuz yungh cungj hingzsik fapgoek daeuj fanjyingj le gij cwngzgoj dangj daiqlingx yinzminz guh gwzming、gensez、gaijgwz aeundaej de, dinghlaeb le gij lingjdauj diegvih Cungguek Gungcanjdangj youq lizsij caeuq yinzminz genj aeu ndawde cauxbaenz haenx. Doiq diemj neix, aeu mizleix gangj yiengj bae gangj、singseiq hungloet bae gangj. Aen yiengq ganbu ginzcung gangj cingcuj gij bonjciz daegcwng seveicujyi fapceih guek raeuz, guh daengz daj goekgaen bae leix ndei guh ndei、baujcingq saehsaed lijgaij ndaej dengcinj.


 Daihngeih, gij cungj muzbyauh cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek. Aen gietdingh cienzhoih daezok, cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek, cungj muzbyauh dwg gensez aen fapceih dijhi seveicujyi miz Cungguek daegsaek, gensez seveicujyi fapceih guekgya, doengzseiz doiq aen cungj muzbyauh neix guh ok le cekgejYouq Cungguek Gungcanjdangj lingjdauj baihlaj, genhciz aen cidu seveicujyi miz Cungguek daegsaek, gvancez gij fapceih lijlun seveicujyi miz Cungguek daegsaek, cauxbaenz aen faplwd gveihfan dijhi caezcienz、fapceih saedhengz dijhi yauliz sang、fapceih gamduk dijhi yiemzmaed、fapceih baujcang dijhi mizrengz de, cauxbaenz aen fapgvi dijhi ndaw dangj caezcienz, genhciz ciuqfap guenj guek、ciuqfap gaemgienz、 ciuqfap hingzcwng doengzcaez doicaenh, genhciz fapceih guekgya、fapceih cwngfuj、fapceih sevei itheij gensez, saedyienh gohyoz laebfap、yiemzgek caepfap、goengcingq dawzfap、 cienzminz soujfap, coicaenh guekgya ceihleix dijhi caeuq ceihleix naengzlig yendaiva.


 Daezok aen cungj muzbyauh neix, gawq mingzbeg doekdingh le gij singciz caeuq fueng’yiengq cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek, youh doedok le gij gunghcoz cungdenj caeuq giz roengzfwngz cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek. It dwg yiengq ndaw guek rog guek ronghsien biujmingz raeuz giendingh mbouj bienq byaij diuz roen fapceih seveicujyi miz Cungguek daegsaek. Diuz roen fapceih seveicujyi miz Cungguek daegsaek, gyonjcomz daejyienh le gij cingzcik caeuq gingniemh seveicujyi fapceih gensez, gensez seveicujyi fapceih guekgya dandan miz diuz roen neix dwg dengcingq. Youq aen vwndiz byaij yiengh roen fapceih lawz neix, itdingh aeu yiengq daengx biengz cuengq ok gij saenqhauh cingqdeng youh mingzbeg doekdingh de, ceijmingz gij fueng’yiengq cingqdeng cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek, dungjyiz gij nyinhrox caeuq hengzdoengh daengx dangj daengx guek gak cuz yinzminz. Ngeih dwg mingzbeg doekdingh giz roengzfwngz cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek.Cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek nangqdaengz haujlai fuengmienh, youq saedceiq gunghcoz ndawde itdingh aeu miz giz roengzfwngz ndaej cungjlamx daengxbuenz、dazyinx gak fuengmienh ndeu, giz roengzfwngz neix couh dwg gensez aen fapceih dijhi seveicujyi miz Cungguek daegsaek. Ciuqfap guenj guek gak hangh gunghcoz cungj aeu hopheux giz roengzfwngz neix daeuj maeuzveh、daeuj doicaenh. Sam dwg gensez aen fapceih dijhi seveicujyi miz Cungguek daegsaek、 gensez seveicujyi fapceih guekgya dwg gij bietyienz iugouz saedyienh guekgya ceihleix dijhi caeuq ceihleix naengzlig yendaiva, caemh dwg gij bietyienz iugouz cienzmienh gyalaeg gaijgwz, doiq youq gwnz gveijdau fapceih doicaenh guekgya ceihleix dijhi caeuq ceihleix naengzlig yendaiva miz leih, doiq youq ndaw cungjdaej gvaenghgyaq cienzmienh gyalaeg gaijgwz bae cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek gak hangh gunghcoz miz leih, doiq youq gwnz gveijdau fapceih mboujduenh gyalaeg gaijgwz miz leih.


 Daihsam, laebcaez aen cidu hengzguh caeuq gamduk yenfaz.Yenfaz dwg gij fapgoek guekgya.Gij gienzvi fapceih ndaej mbouj ndaej laeb hwnjdaeuj, sien aeu yawj yenfaz miz mbouj miz gienzvi.Itdingh aeu dawz senhconz caeuq laebhwnj gienzvi yenfaz dangguh gij saehhangh hungnaek cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek daeuj ca gaenj ca ndei, cietsaed youq saedhengz caeuq gamduk yenfaz fuengmienh roengz goengfou.


 Cibbet Gaiq Sam Cung Cienzhoih aen dangj daezok, aeu caenh’itbouh laebcaez gij gihci caeuq cwngzsi gamduk yenfaz saedhengz, dawz gij iugouz saedhengz yenfaz daezsang daengz aen suijbingz moq ndeu.Aen gietdingh baez cienzhoih neix caenh’itbouh daezok, laebndei gij yenfaz gamduk cidu Daengx Guek Yinzda caeuq aen cangzveijvei de, laebcaez gij cwngzsi gihci cekgej yenfaz;gyagiengz bwh’anq saemjcaz cidu caeuq naengzlig gensez, ciuqfap siubae caeuq gaijcingq gij gveihfansing vwnzgen famh yenfaz famh faplwd de;dawz moix bi 12 nyied 4 hauh dingh guh ngoenz guekgya yenfaz;youq daengx biengz bujben guh yenfaz gyauyuz, hungzyangz gij cingsaenz yenfaz.


 Aen gietdingh cienzhoih daezok laebhwnj aen cidu yenfaz senhsi.Neix dwg cungj cidu gwnz seiqgyaiq daih dingzlai guekgya miz yenfaz sij youq gwnz ceij haenx soj yungh ndeu.Youq 142 aen guekgya miz yenfaz sij youq gwnz ceij ndawde, miz 97 aen guekgya gvidingh boux fugsaeh guekgya doxgven de itdingh aeu senhsi yungjhu roxnaeuz doiq yenfaz cungcig. Gvendaengz gij cawjdaej、neiyungz、cwngzsi yenfaz senhsi, gak aen guekgya guhfap mbouj doengz liux, itbuen cungj dwg youq mizgven yinzyenz hainduj hengzguh cizvu gaxgonq roxnaeuz mwh hainduj dangnyaemh guh senhsi. Aen gietdingh cienzhoih gvidingh, danhfanz boux guekgya gunghcoz yinzyenz ginggvaq yinzda nem aen cangzveijvei de senjgij roxnaeuz nyaemhmingh, youq cingqsik dangnyaemh seiz yiengq yenfaz goenghai senhsi. Yienghneix guh, doiq yienh’ok gij gienzvi yenfaz, gyaak gij yenfaz gvanhnen boux fugsaeh guekgya, gikleih boux fugsaeh guekgya cungcig caeuq henhoh yenfaz cungj miz leih, caemh doiq youq daengx biengz gyaak yenfaz yisiz、laebhwnj gij gienzvi yenfaz miz leih.


 Daihseiq, laebndei laebfap dijci.Cungguek moq laebbaenz doxdaeuj daegbied dwg gaijgwz hailangh doxdaeuj, ginggvaq ciengzgeiz roengzrengz, guek raeuz cauxbaenz le aen faplwd dijhi seveicujyi miz Cungguek daegsaek, guekgya swnghhoz caeuq sevei swnghhoz gak fuengmienh cungjdaej saedyienh le miz faplwd ndaej ciuq, neix dwg aen cingzcik hungnaek liux mbouj ndaej ndeu. Doengzseiz, raeuz caemh aeu yawj daengz, sizcen fazcanj ciengzlwenx mbouj daengx, laebfap gunghcoz caemh ciengzlwenx mbouj ndaej daengx, aen yinvu laebndei gij faplwd dijhi seveicujyi miz Cungguek daegsaek vanzlij naek raixcaix.


 Raeuz youq aen lingjyiz laebfap mienhdoiq di vwndiz doedok ndeu, beijlumj, gij cizlieng laebfap aeu caenh’itbouh daezsang, mbangj di faplwd fapgvi cienzmienh fanjyingj gwzgvanh gvilwd caeuq simmuengh yinzminz mbouj gaeuq, gaijgez saedceiq vwndiz mbouj gaeuq mizyauq, cimdoiqsingq mbouj gaeuq, hix mbouj ndei bae saedhengz;gij yauliz laebfap aeu caenh’itbouh daezsang. Vanzlij miz couh dwg laebfap gunghcoz ndawde nyengq coh bumwnz lai、gij yienhsiengq ceng gienz doi cwzyin haemq doedok, miz mbangj laebfap saedceiq bienqbaenz le cungj leih’ik doxbeij, mbouj dwg ngaiznyed mbouj gietdingh, couh dwg dingh gij faplwd fapgvi de mbouj guenj yungh geijlai, mbangj di deihfueng leihyungh fapgvi saedhengz deihfueng baujhucujyi, doiq youq daengx guek cauxbaenz gij hawciengz cizsi dungjyiz hailangh、 gingcwngh miz cizsi haenx cauhbaenz gazngaih, sonjhaih guekgya fapceih dungjyiz.


 Doicaenh gohyoz laebfap、minzcuj laebfap, dwg diuz roen gaenbonj daezsang gij cizlieng laebfap. Gij haedsim gohyoz laebfap dwg aeu’eiq caeuq daejyienh gwzgvanh gvilwd, gij haedsim minzcuj laebfap dwg vihliux yinzminz、baenghgauq yinzminz. Aeu laebndei gij gihci gohyoz laebfap、minzcuj laebfap, cauhmoq gij fuengsik vunzcungq camgya laebfap, gvangqlangh dingqaeu gij yigen caeuq genyi gak fuengmienh. Aen gietdingh cienzhoih daezok, mingzbeg doekdingh gij bien’gyaiq gienzlig laebfap, coengz dijci gihci caeuq gunghcoz cwngzsi fuengmienh mizyauq bae fuengzre leih’ik bumwnz caeuq deihfueng baujhucujyi baenz faplwd bae. It dwg laebcaez gij dijci gihci hawj aen yinzda miz gienzlaebfap de cujdauj laebfap gunghcoz,

 
fazveih yinzda caeuq aen cangzveijvei de youq laebfap gunghcoz ndawde miz gij cujdauj cozyung haenx
;laebhwnj aen cidu youz Daengx Guek Yinzda doxgven cienmonz veijyenzvei、Daengx Guek Yinzda Cangzveijvei Fazci Gunghcoz Veijyenzvei cujciz mizgven bumwnz camgya hwnjgauj doengh gij faplwd caujanq youqgaenj dwg cunghabsingq、 cenzgizsing、 gihcujsing de;demgya gij beijlaeh cangzveij ciennyaemh miz fapceih sizcen gingniemh de;ciuqfap laebhwnj laebcaez aen cidu cienmonz veijyenzvei、gunghcoz veijyenzvei laebfap cien’gya guvwn. Ngeih dwg gyagiengz caeuq gaijndei cwngfuj laebfap cidu gensez, laebndei hingzcwng fapgvi、 gvicieng ceiqdingh cwngzsi, laebndei gij gihci vunzcungq camgya cwngfuj laebfap;gij hingzcwng guenjleix faplwd fapgvi youqgaenj de youz cwngfuj fazci gihgou cujciz hwnjgauj;doiq gij laebfap saehhangh youqgaenj youq ndaw gyang bumwnz cenglwnh haemq lai de, youz gezcwz gihgvanh yinxhaeuj daihsam fueng guh bingzguj, mbouj ndaej ngaiznged mbouj gietdingh. Sam dwg mingzbeg doekdingh gij gienzhanh caeuq fanveiz deihfueng laebfap, gimqcij deihfueng ceiqdingh fatroengz gij vwnzgen daiqmiz laebfap singciz de.


 Gij aeu mingzbeg doekdingh de dwg, youq guekgya raeuz, faplwd dwg gij iugouz mienhdoiq daengxcungq gunghminz, gij fapgvi cidu ndaw dangj dwg gij iugouz mienhdoiq daengxcungq dangjyenz, caiqlix haujlai deihfueng beij gij iugouz faplwd lij engqgya yiemzgek.Aen dangj raeuz dwg senhfunghdui, doiq dangjyenz iugouz wnggai engqgya yiemz.Cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek, itdingh aeu roengzrengz cauxbaenz aen gwzgiz faplwd fapgvi guekgya caeuq fapgvi cidu ndaw dangj doxbang doxbouj、dox coicaenh、dox guh baujcang.


 Daihhaj, gyavaiq laebhwnj aen cwngfuj gangj fapceih.Gij rengzmingh faplwd dwg youq saedhengz, gij gienzvi faplwd hix youq saedhengz. “Gij saeh lajmbwn, mbouj nanz youq laebfap, cix nanz youq miz fap itdingh aeu saedhengz.” Danghnaeuz miz le faplwd cix mbouj saedhengz、coq youq gwnz gaq, roxnaeuz saedhengz mbouj daeklig、guh biujmienh faenzcieng, yienghhaenx ceiqdingh ok faplwd caiq lai hix mbouj miz yungh. Gij cungdenj cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek, wnggai dwg baujcingq faplwd ndaej yiemzgek saedhengz, guh daengz “faplwd baez laeb hwnjdaeuj, miz famhfap couh itdingh aeu caephengz; minghlingh baez guh ok, cijmiz genhciz caephengz, cix mbouj ndaej famh”.


 Cwngfuj dwg gij cawjdaej caepfap, doiq doengh gij vwndiz doedok miz fap mbouj ciuqhengz、caepfap mbouj yiemz、famhfap mbouj cazdawz caiqlij yungh gienz at fap、 gienz cienz gaicawx、vih seicingz uengjfap ndaw caepfap lingjyiz mizyouq haenx, gyoengq beksingq gig haemz, itdingh aeu roengz daih goengrengz bae gaijgez. Aen gietdingh cienzhoih daezok, gak gaep cwngfuj itdingh aeu genhciz youq aen dangj lingjdauj lajde, youq gwnz gveijdau fapceih bae guh gunghcoz, gyavaiq gensez aen cwngfuj gangj fapceih ciznwngz gohyoz、gienzlig cwzyin faplwd dingh、caepfap yiemzmingz、goenghai goengcingq、seuqcingh yauliz sang、soujfap cwngzsin de. Aen gietdingh cienzhoih daezok le mbangj cosih youqgaenj. It dwg doicaenh gihgou、 ciznwngz、gienzhanh、cwngzsi、cwzyin youz faplwd daeuj doekdingh, gvidingh hingzcwng gihgvanh mbouj ndaej youq baihrog faplwd lingh ndalaeb gienzlig, mbouj miz faplwd fapgvi guh baengzgawq mbouj ndaej guh ok gij gietdingh gvendaengz gemjnoix gij gienzik habfap gunghminz、fazyinz caeuq gij cujciz wnq roxnaeuz demgya gij yivu de; doihengz aen cidu cwngfuj gienzlig cingdan, genhgez siucawz gij hoenggan doenggvaq gienzlig maeuzaeu leih’ik seivunz. Ngeih dwg laebhwnj gij gihci saemjcaz gij gezcwz hungnaek baihndaw hingzcwng gihgvanh dwg mbouj dwg habfap, cizgiz doihengz gij cidu cwngfuj faplwd guvwn, baujcingq faplwd guvwn youq ceiqdingh hingzcwng gezcwz hungnaek、doicaenh ciuqfap hingzcwng ndawde fazveih cizgiz cozyung; laebhwnj gij cidu gezcwz hungnaek baenzciuh gyaepcaz cwzyin dem gij gihci caz cwzyin doxdauq. Sam dwg doicaenh gyoebhab caepfap, leixswnh gij dijci hawsingz guenjleix caepfap, laebndei gij cwngzsi caepfap, laebhwnj gij cidu geiqloeg daengx aen gocwngz caepfap, yiemzgek caephengz gij cidu doiq caepfap gietdingh hungnaek guh fazci saemjhaed, cienzmienh doeksaed gij cwzyinci hingzcwng caepfap. Seiq dwg gyagiengz doiq gij gienzlig baihndaw cwngfuj guh hanhhaed, doiq doengh aen bumwnz caeuq gangvih faenboiq sawjyungh caizcwng swhginh、gamguenj guekmiz swhcanj、cwngfuj douzswh、cwngfuj dajcawx、 goenggungh swhyenz cienjnyiengh、goenggungh gunghcwngz gensez daengj gienzlig gyonjcomz de saedhengz faen saeh hengz gienz、faen gangvih laeb gienz、faen gaep hawj gienz, dinghgeiz vuenh gangvih, giengzvaq gaemhanh gij liuzcwngz baihndaw, fuengzre luenh yungh gienzlig; laebndei gij caengz mbaek gamduk caeuq cienmonz gamduk baihndaw cwngfuj; baujcang ciuqfap duzliz bae hengzsawj gienz gamduk saemjgeiq. Haj dwg cienzmienh doicaenh cwng’vu goenghai, doicaenh gezcwz goenghai、caephengz goenghai、guenjleix goenghai、fuzvu goenghai、gezgoj goenghai, cungdenj doicaenh goenghai gij cwngfuj saenqsik caizcwng yawhsuenq、goenggungh swhyenz boiqceiq、baecinj caeuq saedhengz gensez hanghmoeg hungnaek、sevei goeng’ik saehnieb gensez doengh aen lingjyiz neix. Doengh gij cosih neix cungj miz cimdoiqsingq gig giengz, hix caeuq gij cingsaenz Cibbet Gaiq Sam Cung Cienzhoih aen dangj caemh aen megloh ndeu doxciep, doiq gensez aen cwngfuj gangj fapceih gig youqgaenj.


 Daihroek, daezsang gij rengzgoengsaenq dawzfap.Dawzfap dwg diuz fuengzsienq satlaeng henhoh sevei goengbingz cwng’yi. Gou caengzging yinxyungh gvaq duenh vah Beizgwnh boux cezyozgyah Yinghgoz neix, de naeuz: “Baez saemjbuenq mbouj goengcingq ndeu, gij gezgoj rwix de vanzlij mauhgvaq cib baez famhcoih. Aenvih famhcoih yienznaeuz dwg mbouj dawz faplwd haeuj rwz ——lumjnaeuz uqlah raemxlae, hoeng gij saemjbuenq mbouj goengcingq de cix dwkvaih le faplwd ——lumjnaeuz uqlah le goekraemx.” Gij dauhleix ndaw neix gig laegdaeuq. Danghnaeuz dawzfap diuz fuengzsienq neix giepnoix rengzgoengsaenq, sevei goengcingq couh yaek deng bujben hozngeiz, sevei huzndei onjdingh couh nanz ndaej baujcang.Vihneix, aen gietdingh cienzhoih vixok, goengcingq dwg diuz sienq baujmingh fapceih; dawzfap goengcingq doiq sevei goengcingq miz dazyinx cozyung youqgaenj, dawzfap mbouj goengcingq doiq sevei goengcingq miz gij buqvaih cozyung aeumingh de.


 Dangqnaj, gij cujyau vwndiz ndaw dawzfap lingjyiz mizyouq haenx, dwg aen vwndiz dawzfap mbouj goengcingq、rengzgoengsaenq dawzfap mbouj sang neix gig doedok, mbangj dawzfap yinzyenz cozfungh mbouj cingq、banh’anq mbouj seuqcingh, banh anqgimcienz、 anqgvanhaeh、anqseicingz, “gwn gvaq bouxgauq youh gwn bouxdenggauq”, daengjdaengj. Gij yienzaen caengzlaeg dawzfap mbouj goengcingq dwg youq dawzfap dijci mbouj caezcienz、 dawzfap cizgenz boiqceiq caeuq gienzlig yinhhengz gihci mbouj gohyoz、vunzgienz dawzfap baujcang cidu mbouj laebcaez.


 Cibbet Gaiq Sam Cung Cienzhoih aen dangj cimdoiq gij vwndiz doedok dawzfap lingjyiz mizyouq haenx daezok le baenzroix gaijgwz cosih, dawzfap dijci caeuq yinhhengz gihci gaijgwz cingq miz bouhloh bae guh. Aen gietdingh baez cienzhoih neix youq gwnz giekdaej aen gietdingh Cibbet Gaiq Sam Cung Cienzhoih aen dangj, doiq baujcang dawzfap goengcingq guh ok le gij baijbouh engq haeujlaeg de. Lumjbaenz, vihliux saedbauj ciuqfap duzliz goengcingq hengzsawj gienzsaemjbuenq caeuq gienzgenjcaz, aen gietdingh cienzhoih gvidingh, laebhwnj gij cidu geiqloeg、doengbauq caeuq gyaepcaz gij cwzyin lingjdauj ganbu capfwngz dawzfap hozdung、 capfwngz cawqleix gidij anqgienh; laebcaez gij cidu hingzcwng gihgvanh ciuqfap okdingz wngqgauq、cihciz fazyen souhleix hingzcwng anqgienh、gingqcungh caemhcaiq caephengz fazyen gij caizbuenq gaenq mizyauq de; laebhwnj laebcaez gij gihci baujhoh dawzfap yinzyenz hengzguh gij cizcwz fapdingh, daengjdaengj. Vihliux hawj dawzfap cizgenz boiqceiq ndaej engq ndei, aen gietdingh cienzhoih daezok, doidoengh gij sawqdiemj yiengh dijci gaijgwz saedhengz gienzsaemjbuenq caeuq gienzcaephengz dox faenliz; dungjyiz gij dijci caephengz hingzfad; damqra saedhengz fazyen、 genjcazyen gienzguenjleix hongsaeh dawzfap hingzcwng caeuq gienzsaemjbuenq、gienzgenjcaz dox faenliz; bienq laeb’anq saemjcaz cidu baenz laeb’anq daenghgeiq cidu, daengjdaengj. Vihliux baujcang yinzminz ginzcung camgya dawzfap, aen gietdingh cienzhoih daezok, laebndei aen cidu bouxbuenxsaemj yinzminz, gyadaih gij fanveiz camgya saemjbuenq; doicaenh saemjbuenq goenghai、hongsaeh genjcaz goenghai、hongsaeh gingjcaz goenghai、hongsaeh ranzlauz goenghai; laebhwnj gij cidu mbaw saw faplwd mizyauq dungjyiz hwnjvangj caeuq goenghai cazcam, daengjdaengj. Aen gietdingh cienzhoih lij cimdoiq gyagiengz vunzgienz dawzfap baujcang caeuq gyagiengz doiq dawzfap hozdung guh gamduk daezok le gij gaijgwz cosih youqgaenj.


 Daihcaet, Cuigauh Yinzminz Fazyen laeb aen fazdingz liebbyaij. Geij bi neix daeuj, riengz sevei mauzdun gyalai, daengx guek fazyen souhleix anqgienh soqliengh mboujduenh demgya,daegbied dwg daihliengh anqgienh nyoenx haeuj Cuigauh Yinzminz Fazyen, cauhbaenz gij aplig saemjbuenq ciepdaih daeuj cunz gyadaih, gij nanzdoh gienq daengx gauq、daengx daeuj cunz demgya, doiq Cuigauh Yinzminz Fazyen fazveih gij ciznwngz gamduk cijdauj daengx guek fazyen gunghcoz mbouj miz leih, doiq henhoh sevei onjdingh mbouj miz leih, doiq fuengbienh bouxdangsaeh guh susung mbouj miz leih.


 Aen gietdingh cienzhoih daezok, Cuigauh Yinzminz Fazyen laeb aen fazdingz liebbyaij, saemjleix gij hingzcwng caeuq minzsw sanghsw anqgienh hungnaek hamj hingzcwng gihyiz de. Yienghneix guh, ndei bae dawz gij cungsim saemjbuenq gihgvanh senj bae laj、youq dangdieg gaijgez doxceng、fuengbienh bouxdangsaeh susung, ndei bae hawj Cuigauh Yinzminz Fazyen bwnjbu gyonjcomz cinglig ceiqdingh dawzfap cwngcwz caeuq dawzfap cekgej、saemjleix gij anqgienh doiq dungjyiz faplwd habyungh miz cijdauj yiyi hungnaek de.


 Daihbet, damqra ndalaeb gij yinzminz fazyen caeuq yinzminz genjcazyen hamj hingzcwng gihyiz de. Riengz seveicujyi hawciengz ginghci fazcanj haeujlaeg caeuq hingzcwng susung okyienh, gij anqgienh hamj hingzcwng gihva caiqlij hamj gyaiqguek de yied daeuj yied lai, nangqanq cienzsoq yied daeuj yied hung, cauhbaenz mizgven bumwnz caeuq lingjdauj giz dieg fazyen youq haenx yied daeuj yied gvansim anqgienh cawqleix, caiqlij leihyungh cizgenz caeuq gvanhaeh capfwngz anqgienh cawqleix, cauhbaenz doxgven susung okyienh cungj yienhsiengq “cawjciengz hekciengz”, doiq bingzdaengj baujhoh gij gienzik habfap bouxdangsaeh diegrog、baujcang fazyen duzliz saemjbuenq、gamduk cwngfuj ciuqfap hingzcwng、henhoh faplwd goengcingq saedhengz mbouj miz leih.


 Aen gietdingh cienzhoih daezok, damqra ndalaeb gij yinzminz fazyen caeuq yinzminz genjcazyen hamj hingzcwng gihyiz de. Neix ndei bae baizcawz gauxca saemjbuenq gunghcoz caeuq genjcaz gunghcoz、baujcang fazyen caeuq genjcazyen ciuqfap duzliz goengcingq hengzsawj gienzsaemjbuenq caeuq gienzgenjcaz, ndei bae laebhwnj cungj susung gwzgiz gij anqgienh bingzciengz youq aen fazyen ndaw hingzcwng gihva saemjleix、gij anqgienh daegbied youq aen fazyen hamj hingzcwng gihva saemjleix.


 Daihgouj, damqra laebhwnj gij cidu genjcaz gihgvanh daezhwnj goeng ik susung. Seizneix, genjcaz gihgvanh doiq hingzcwng famhfap hingzveiz guh gamduk, cujyau dwg ciuqfap cazbanh doengh gij anqgienh cizvu famhcoih gunghcoz yinzyenz hingzcwng gihgvanh deng ngeiz dam’aeu gwn’oet、duzciz ciemqgienz, fanveiz siengdoiq haemq gaeb. Hoeng saedceiq cingzgvang dwg, gij hingzcwng famhfap hingzveiz gapbaenz hingzsw famhcoih de dauqdaej dwg siujsoq, gij engq lai de dwg luenh guh、mbouj guh. Danghnaeuz doiq cungj famhfap hingzveiz neix mbouj leixlangh、 youzcaih de fazcanj, fuengmienh ndeu mbouj ndaej daj goekgaen bae niujcienj mbangj deihfueng caeuq mbangj bumwnz gij yienghsiengq hingzcwng cabluenh de, lingh fuengmienh aiq hawj mbangj di vwndiz ngamq did ok de yienjbienq baenz hingzsw famhcoih. Aen gietdingh cienzhoih daezok, genjcaz gihgvanh youq mwh hengzguh cizcwz, raen hingzcwng gihgvanh gij hingzveiz famhfap hengzsawj cizgenz roxnaeuz mbouj hengzsawj cizgenz, wnggai dukcoi de niujcingq. Guh ok hangh gvidingh neix, muzdiz couh dwg yaek hawj genjcaz gihgvanh youq mwh caepfap banh’anq, raen hingzcwng gihgvanh caeuq gij gunghcoz yinzyenz de miz famhfap hingzveiz, gibseiz daezok genyi caemhcaiq dukcoi de niujcingq. Hangh gaijgwz neix ndaej daj laebhwnj gij cidu dukcoi hwnjgauq、laebndei gij gunghcoz gihci genjcaz genyi daengj roengzfwngz.


 Youq ndaw swnghhoz yienhsaed, doiq mbangj di anqgienh hingzcwng gihgvanh famhfap hengzsawj cizgenz roxnaeuz mbouj hengzguh cizcwz hawj guekgya caeuq sevei goenggungh leih’ik cauhbaenz ciemqhaih roxnaeuz miz cungj yung’yiemj aiq deng ciemqhaih, lumjbaenz guekmiz swhcanj baujhoh、 cienjnyiengh gienzsawjyungh guekmiz diegdeih、 swnghdai vanzging caeuq swhyenz baujhoh daengj, aenvih caeuq gunghminz、fazyinz caeuq gij sevei cujciz wnq mbouj miz cigsoh leihhaih gvanhaeh, hawj de mbouj ndaej hix mbouj miz banhfap ndaej daezhwnj goeng’ik susung, cauhbaenz famhfap hingzveiz giepnoix gij dawzfap gamduk mizyauq de, doiq coicaenh ciuqfap hingzcwng、yiemzgek caepfap mbouj miz leih, doiq gyagiengz baujhoh goenggungh leih’ik mbouj miz leih. Youz genjcaz gihgvanh daezhwnj goeng’ik susung, ndei bae gaijndei dawzfap cizgenz boiqceiq、laebndei hingzcwng susung cidu, hix ndei bae doicaenh gensez aen cwngfuj gangj fapceih.


 Daihcib, doicaenh gij susung cidu gaijgwz aeu saemjbuenq guh cungsim de.Cungfaen fazveih gij cozyung saemjbuenq daegbied dwg dingzsaemj, dwg aen hothoh youqgaenj saedbauj anqgienh cawqleix cizlieng caeuq dawzfap goengcingq. Aen fap hingzsw susung guek raeuz gvidingh gungh genj faz sam aen gihgvanh youq ndaw hingzsw susung hozdung gak aen gag hengz gij cizcwz bonjfaenh、dox boiqhab、dox hanhhaed, neix dwg gij susung cidu hab guekcingz Cungguek、miz gij daegsaek Cungguek, itdingh aeu genhciz. Doengzseiz, youq ndaw dawzfap sizcen, miz gij vwndiz banh’anq yinzyenz doiq fazdingz saemjbuenq mbouj gaeuq yawjnaek, ciengzseiz okyienh mbangj di gvanhgen baengzgawq mbouj miz ribsou roxnaeuz mbouj miz ciuqfap ribsou, gij anqgienh haeuj daengz dingzsaemj de mbouj miz dabdaengz aen iugouz fapdingh “anqgienh saehsaed cingcuj、baengzgawq cingqcaen cungfaen” neix, hawj saemjbuenq mbouj miz banhfap swnhleih bae guh.


 Aen gietdingh cienzhoih daezok doicaenh gij susung cidu gaijgwz aeu saemjbuenq guh cungsim de, muzdiz dwg coisawj banh’anq yinzyenz laebhwnj gij leixniemh banh’anq itdingh aeu dingj ndaej faplwd genjniemh, saedbauj gij saehsaed baengzgawq doengh aen anqgienh cinhcaz、 saemjcaz hwnjgauq de dingj ndaej faplwd genjniemh, baujcingq dingzsaemj youq cazmingz saehsaed、nyinhdingh baengzgawq、baujhoh gienzleih hwnjgauq、goengcingq caizbuenq ndawde miz ok gietdinghsingq cozyung. Hangh gaijgwz neix ndei bae coisawj banh’anq yinzyenz gyaak cwzyin yisiz, doenggvaq fazdingz saemjbuenq cwngzsi goengcingq bae saedyienh anqgienh caizbuenq saeddaej goengcingq, mizyauq bae fuengzre nduknaeuh、miz ok anqloek anqgyaj anqien’uengj.


 Cienzmienh doicaenh ciuqfap guenj guek dwg aen hidungj gunghcwngz ndeu, dwg guekgya ceihleix lingjyiz ciengz gwzming gvangqlangh youh laegdaeuq ndeu. Ceiqdingh ndei aen gietdingh baez cienzhoih neix miz gij yiyi gig youqgaenj de. Caezgya aeu laegdaeuq roxyiuj gij cingsaenz cunghyangh, daj aen daengxbuenz dangj caeuq guekgya saehnieb fazcanj bae naemj, cienzmienh lijgaij caeuq cingqdeng doiqdaih gak hangh gaijgwz cosih hungnaek aen gietdingh cienzhoih daezok de, laegdaeuq roxyiuj gij yienhsaed yiyi hungnaek caeuq lizsij yiyi gyaeraez mizgven gaijgwz, gagrox bae cihciz gaijgwz、yungjhu gaijgwz. Youq mwh guh yaenglwnh, maqmuengh caezgya dox daezsingj、dox caemciek, gawq daezok gij coihgaij yigen caeuq genyi miz gensezsing, caenh’itbouh laebndei gij lohnaemj caeuq fueng’anq aen gietdingh cienzhoih daezok haenx, youh gyalaeg lijgaij, ndei bae youq hai hoih gvaqlaeng cienzdaengz gvancez. Hawj raeuz doxcaemh roengzrengz, hai ndei baez cienzhoih neix.

 

Dozsiengq
人与动人物XXXX毛片
<form id="rdp9j"><th id="rdp9j"><progress id="rdp9j"></progress></th></form>
<noframes id="rdp9j">

  <em id="rdp9j"><span id="rdp9j"></span></em>

<noframes id="rdp9j">

<address id="rdp9j"></address>
<address id="rdp9j"></address><address id="rdp9j"></address>

<em id="rdp9j"><address id="rdp9j"><listing id="rdp9j"></listing></address></em>